Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania:

 

  1. 1.      W najem budynek użytkowy o powierzchni użytkowej 25,58 m2, posadowiony  na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 18/9
    o powierzchni 0,1970 ha, w miejscowości Klewki, gmina Purda,
    dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr KW OL1O/00056250/7, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. 2.      W dzierżawę 200 m 2 gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 18/9 o powierzchni 0,1970 ha, w miejscowości Klewki, gmina Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr KW OL1O/00056250/7, który przynależy do budynku opisanego w pkt 1.

- oddanie w najem i dzierżawę na czas określony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

- wysokość czynszu najmu wynosi 89,93 zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

- wysokość czynszu dzierżawy wynosi 8,00 zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

Standard techniczny oraz standard wykończenia jest dobry.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania przedmiotowego budynku i przedmiotowej części działki gruntu.

 

Oddanie w najem budynku użytkowego oraz w dzierżawę części działki gruntu nastąpi zgodnie z Uchwałą nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości będącej własnością Gminy Purda
i Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości, czynszu najmu lokali oraz czynszu pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, stanowiących zasób Gminy Purda. Najemca  będzie zobowiązany w umowie najmu złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni pomieszczeń użytkowych. Wykonanie ponownej inwentaryzacji wynajmowanych pomieszczeń może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 7 lipca 2020 roku.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

Nieruchomość została przeznaczona do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem
Nr 76/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie oddania w najem
i dzierżawę nieruchomość stanowiąca własność Gminy Purda.

 

Niniejszy wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 26 maja 2020 roku do dnia 16 czerwca 2020 roku
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie oraz publikację w  Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel.
89 522 89 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 22 maja 2020 roku.

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2020 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 206
25 maja 2020 15:32 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_do_oddania_w_najem_i_dzierzawe__klewki_dz_18_9.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2020 15:32 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)