Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Stanowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Informacje

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - Bożena Gruszewska

b.gruszewska@purda.pl
tel.: 89 522 89 54

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Informacje

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - Martyna Gołaszewska

m.golaszewska@purda.pl
tel.: 89 522 89 61

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Informacje

Inspektor ds. Ochrony Środowiska - Grzegorz Krawczak

g.krawczak@purda.pl
tel.: 89 522 89 50

Główny Specjalista ds. Budownictwa

Informacje

Główny Specjalista ds. Budownictwa - Patryk Żebrowski

p.zebrowski@purda.pl
89 512 24 08

Referent ds. Gospodarki Przestrzennej

Informacje

Referent ds. Gospodarki Przestrzennej - Marta Kercher-Kaczmarek

tel. 89 522 89 69
m.kercher@purda.pl

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

Informacje

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami - Magdalena Siemieńczuk

tel. 89 522 89 62
m.siemienczuk@purda.pl

Podisnpektor ds. gospodarki przestrzennej

Informacje

Podisnpektor ds. gospodarki przestrzennej - Joanna Warenik-Pijanowska

tel. 89 522 89 50
j.warenik-pijanowska@purda.pl

Pomoc administracyjna

Informacje

Pomoc administracyjna - Danuta Jankowska

d.jankowska@purda.pl
tel. 89 522 89 62

Pomoc Administracyjna

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami,
2) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
3) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków,
4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym poprzez:
a) prowadzenie rejestru mienia komunalnego,
b) sporządzanie wniosków o ujawnienie mienia komunalnego w księgach wieczystych,
c) prowadzenie procedur przetargowych przy sprzedaży działek, budynków lub lokali,
d) sprzedaż mieszkań dla najemców,
e) sporządzanie i rozwiązywanie umów w zakresie dzierżawy nieruchomości w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
f) zbywanie, oddawanie w wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie lub oddanie w zarząd oraz zamiana – sporządzanie i rozwiązywanie umów w tym zakresie,
g) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
h) regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność gminy,
i) wycenę nieruchomości, naliczanie czynszów i opłat,
j) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu,
5) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
6) przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego i prowadzenie niezbędnej statystyki w tym zakresie,
7) prowadzenie spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
8) sporządzanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz jego zmian,
9) wydawanie postanowień i decyzji zatwierdzających podział,
10) opiniowanie projektów podziału gruntów,
11) gromadzenie wniosków do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
12) wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego do celów projektowych,
13) wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego,
14) uzgadnianie dokumentacji z tytułu zajęcia terenu na potrzeby realizacji inwestycji,
15) przygotowywanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z:
a) podziałem nieruchomości,
b) budową infrastruktury technicznej,
16) ochrona gruntów rolnych i leśnych,
17) prowadzenie procedury i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
18) nadzór nad Miejscami Pamięci Narodowej i konserwacją cmentarzy wojennych,
19) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
20) współdziałanie z kołami łowiectwa i ochrony zwierzyny,
21) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników, chwastów w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
22) współdziałanie z instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska,
23) prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
24) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,
25) przygotowywanie decyzji w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
26) prowadzenie edukacji ekologicznej,
27) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego lub lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z drogą.

Dokumenty

Akty prawne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Ochrona środowiska

System Informacji Przestrzennej Gminy Purda

Program Opieki nad Zabytkami 2017-2020

Ogłoszenia o naborze

Konsultacje społeczne

Planowanie przestrzenne

Zamówienia publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 8969
04 sierpnia 2020 07:53 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami.
04 czerwca 2020 15:26 (Justyna Marchewka) - Dodanie stanowiska: Podisnpektor ds. gospodarki przestrzennej.
04 czerwca 2020 15:22 (Justyna Marchewka) - Dodanie stanowiska: Pomoc Administracyjna.