Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - Butryny

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W NAJEM

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

 1.  pomieszczenia o powierzchni użytkowej 25,70 m2, stanowiące część nieruchomości budynkowej oznaczonej numerem porządkowym 15 w miejscowości Butryny, gmina Purda, posadowionej na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 186,o powierzchni 0,1300 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Butryny, gmina Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr KW OL1O/00124143/2, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

- oddanie w najem na czas określony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym,

- wysokość czynszu najmu wynosi 89,95 zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

 

Standard techniczny oraz standard wykończenia jest dobry.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III księgi wieczystej działki numer 186 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna Gdańsk, oddział w Olsztynie. Przedmiotowa działka nie jest przedmiotem zobowiązań oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania ww. pomieszczeń użytkowych.

 

Oddanie w najem pomieszczeń użytkowych nastąpi zgodnie z Uchwałą nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości będącej własnością Gminy Purda i Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości, czynszu najmu lokali oraz czynszu pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, stanowiących zasób Gminy Purda. Najemca  będzie zobowiązany w umowie najmu złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni pomieszczeń użytkowych. Natomiast jeżeli po zawarciu umowy najmu w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego rzeczoznawcę okaże się, że powierzchnia przedmiotowych pomieszczeń jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wykonanie ponownej inwentaryzacji wynajmowanych pomieszczeń może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiące własność Gminy Purda.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 10 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Purda, dnia 5 marca 2020 roku.

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2020 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 328
10 marca 2020 11:13 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_butryny_15__dzierzawa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 marca 2020 11:13 (Justyna Marchewka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)