Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNOCZNYCH W UŻYCZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

W UŻYCZENIE

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

  1. 1.      Część nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,5269 ha, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjny 17/21 o powierzchni 1,5369 ha, położonej w obrębie Klewki, gmina Purda, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr  OL1O/00072495/4, na której urządzone jest boisko piłkarskie.
  2. 2.      Nieruchomość stanowiącą działkę zabudowaną budynkiem, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 17/17, o powierzchni 0,0193 ha,  położoną w obrębie Klewki, gmina Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW OL1O/00128193/5. Budynek oznaczony numerem ewidencyjnym 17/17;1, o powierzchni zabudowy 66 m2 posadowiony na przedmiotowej działce służy jako zaplecze sanitarne boiska sportowego piłkarskiego, o którym mowa w pkt 1. W wyżej wymienionym budynku znajdują się szatnie, łazienki i toalety.

 – oddanie w użyczenie na czas określony do trzech lat z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Sportowego „Błękitni Stary Olsztyn.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III księgi wieczystej OL1O/00072495/4, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane a inną nieruchomością oraz ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna. Dział IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

W dziale III księgi wieczystej OL1O/00128193/5, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna w Olsztynie i Energa-Operator Spółka Akcyjna Gdańsk.
Dział IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

Oddanie w użyczenie części nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia nastąpi zgodnie z wnioskiem biorącego do używania. Biorący do używania będzie zobowiązany w umowie użyczenia złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda
z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy
w powierzchni biorącej do używania nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy użyczenia w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Biorącego do używania.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w użyczenie Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

Niniejszy wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia 19 sierpnia 2020 roku
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie oraz publikację
w  Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 27.07.2020 roku.

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2020 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kruszyńska
Ilość wyświetleń: 111
29 lipca 2020 14:28 (Lucyna Kruszyńska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2020 14:27 (Lucyna Kruszyńska) - Opublikowanie dokumentu.
29 lipca 2020 14:27 (Lucyna Kruszyńska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)