Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Purda - Kamyki południe

Purda, dnia 10.08.2020 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Purda - Kamyki południe Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda

Purda, dnia 10.08.2020 roku O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda

Ogłoszenie o przystąpieniu do zporządzenia mpzp-Wyrandy

Purda, dnia 06.04.2020 r. Wójt Gminy Purda Purda 19, 11-030 Purda Znak: GPO.6722.4.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wyrandy

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania mpzp-Linowo

Purda, dnia 06.04.2020 r. Wójt Gminy Purda Purda 19, 11-030 Purda Znak: GPO.6722.3.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda obejmującego teren inwestycyjny w obrębie geodezyjnym Linowo Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 ma

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp-Klebark Mały

Purda, dnia 06.04.2020 r. Wójt Gminy Purda Purda 19, 11-030 Purda Znak: GPO.6722.2.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Klebark Mały Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i&

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp-Klebark Mały (Grądek)

Purda, dnia 06.04.2020 r. Wójt Gminy Purda Purda 19, 11-030 Purda Znak: GPO.6722.1.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klebark Mały Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 2

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 28 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713./ zwołuje na wniosek Wójta Gminy Purda XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020r. o godz. 16:00 w hali sportowej w Marcinkowie. Proponowany porządek obrad: ...