Deklaracja dostępności

Gmina Purda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.purda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-07-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-06
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-09-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Krzysztof Otulakowski , adres e-mail: k.otulakowski@purda.pl , telefon: 89 512 22 23.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Postępowanie odwoławcze

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Przed wejściem do budynku znajdują się schody.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma wind ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dostępność informacji głosowych

W Urzędzie nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny jest tłumacz języka migowego po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2020 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 28
25 września 2020 09:14 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
25 września 2020 09:13 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
25 września 2020 09:13 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.