Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - KLEWKI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 6/331 o powierzchni 0,0402 ha
    o numerze KW OL1O/00071735/2, położona w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda 
    z przeznaczeniem pod zieleń – oddanie w dzierżawę na okres 9 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 22, poz.546 z dnia 26.02.2010 r.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 6/331 położona jest na terenie 5ZP – zieleń urządzona.

Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna oraz posadowiona jest studnia. Na nieruchomości posadowiony jest drewniany obiekt budowlany, stanowiący własność osoby prywatnej oraz w części działka jest zagospodarowana.

Oddanie w dzierżawę następuje z wyłączeniem obiektów stanowiących obecne zagospodarowanie działki.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, dział IV wolny jest od wpisów.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanej w pozycji nr 1.

 

Nieruchomość została przeznaczona do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Nr 121/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości
do oddania w dzierżawę.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 31 sierpnia 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Purda, dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.08.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2018 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1024
31 sierpnia 2018 15:07 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [wykaz_31082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 15:06 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)