Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I UŻYCZENIE - Klewki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I W UŻYCZENIE

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania

w dzierżawę:

 1.  Części nieruchomości o powierzchni 400 m 2, która stanowi część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/330 o powierzchni 0,1807 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda, wchodzącej w skład nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW OL1O/00071735/2, z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywnicze i zieleni – oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy cena czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.


Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 22, poz. 546 z dnia 26.02.2010 r.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 6/330 położona jest na terenie 5ZP – zieleń urządzona.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna, dział IV wolny jest od wpisów.

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wnioskiem dzierżawcy. Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.

 

w użyczenie:

2.  Części budynku oznaczonego numerem porządkowym 15 o powierzchni zabudowy 373 m2, posadowionego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1 o powierzchni 0,3043 ha położonej w obrębie Klewki, gmina Purda, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW OL1O/00036557/3, z przeznaczeniem na prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej - oddanie w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Purdzie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział III i IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Oddanie w użyczenie części nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia nastąpi zgodnie z wnioskiem biorącego do używania. Biorący do używania będzie zobowiązany w umowie użyczenia złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni biorącej do używania nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy użyczenia w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Biorącego do używania.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę i w użyczenie Zarządzeniem Nr 156/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę i użyczenie.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 29 października 2019 roku do dnia 19 listopada 2019 roku

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

Purda, dnia 25.10.2019 roku.

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2019 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 460
29 października 2019 10:07 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruch_dzierzawa_uzyczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2019 10:07 (Justyna Marchewka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)