Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

 1. 1.      Część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/9 o powierzchni 0,0080 ha o numerze KW OL1O/00077648/7, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Kaletka, gmina Purda z przeznaczeniem pod uprawy rolne i ogrodnicze  oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym, cena czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Przez działkę 105/9 przebiega sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna (do szamba). Kształt działki regularny. Teren w części zagospodarowany, zabudowany budynkiem oświaty, nauki,  kultury oraz sportu, oznaczonym numerem porządkowym 26 oraz boiskiem, wiatą.

 

 1. 2.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha
  o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda 
  z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń 
  – oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

 

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna.

 

 1. 3.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 97/5 o powierzchni 0,0664 ha
  o numerze KW OL1O/00136858/4, położona w obrębie geodezyjnym Kaborno, gmina Purda z przeznaczeniem pod drobne uprawy warzywne i zieleń 
  – oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "’Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda
z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno – wypoczynkowej”, obszar IIA „turystyczny”, tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Na działce znajduje się ogrodzenie, nasadzenia, dwie studnie, należące do posesji sąsiedniej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 97/4.

Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że bezpłatnie udostępni część przedmiotowej działki właścicielowi działki o nr ew. 97/4, ob. Kaborno, gm. Purda w celu swobodnego dojścia i dojazdu do dwóch studni posadowionych na dzierżawionej działce.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w w/w pozycjach.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę, Zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy
w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 11 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Purda, dnia 9 maja 2018 roku.

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2018
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1467
11 maja 2018 11:08 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_do_dzierzawy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2018 11:08 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)