Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM - Purda, Silice, Marcinkowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

 • oddania w dzierżawę:

 

 1. 1.      Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 621/2 o powierzchni 1,1287 ha
  o numerze KW OL1O/00145367/1, położona w obrębie geodezyjnym Purda, gmina Purda
  z przeznaczeniem pod uprawy rolne – oddanie w dzierżawę na okres 9 lat i 10 miesięcy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

W południowej części działki gruntu nr 621/2 jest skarpa, przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.

W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny rolnicze.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność przejścia i przejazdu drogą o szerokości 3 metrów od stanowiącej drogę działki nr 105/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 36/2 opisanej w księdze wieczystej KW nr 23270.

 

 1. 2.      Część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/2 o powierzchni 0,1200 ha
  o numerze KW OL1O/00143280/3, położonej w obrębie geodezyjnym Silice, gmina Purda
  z przeznaczeniem pod uprawy rolne – oddanie w dzierżawę na okres 9 miesięcy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna.

W „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno - osadniczej”, obszar IIA – „turystyczny”, w części na terenach osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej oraz w części na terenach rolnych.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące służebności przesyłu.

 

 • oddania w najem:

 

 1. 1.      Część nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze KW OL1O/00131288/2, położonej w obrębie Marcinkowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285/8 o pow. 0,7986 ha, na której posadowione są nieruchomości budynkowe, tj. lokal użytkowy o powierzchni 120,60 m2, położony w budynku o numerze porządkowym 8, obręb Marcinkowo, gmina Purda z przeznaczeniem na magazyny – oddanie w najem na okres
  5 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 2,00 zł/1m2 netto miesięcznie.

Najem przedmiotowego lokalu następuje z równoczesnym udostępnieniem części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285/8, obręb Marcinkowo, gmina Purda, niezbędnej w celu swobodnego dojścia i dojazdu do przedmiotowego lokalu użytkowego.

 

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące służebności przesyłu.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w w/w pozycjach.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem Nr 82/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę i najem oraz Zarządzeniem Nr 84/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia
19 czerwca 2017 roku do dnia 10 lipca 2017 roku.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 16 czerwca 2017 roku

 

Sporządziła:

Magdalena Dawidczyk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2017r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dawidczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2017 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1721
19 czerwca 2017 09:13 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_oddania_w_dzierzawe_i_najem.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2017 09:12 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)