Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM - PATRYKI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

 • oddania w dzierżawę:
 1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha
  o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda 
  z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń – oddanie
  w dzierżawę na okres 11 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

 

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna.

 

 1. 2.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/35 o powierzchni 0,4116 ha
  o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda  z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń – oddanie
  w dzierżawę na okres 11 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w
strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

 

Przez południowo – wschodnią część nieruchomości przebiega droga „zwyczajowa”.

 

 

 • oddania w najem i dzierżawę:

 

 1. 1.      Lokal socjalny znajdujący się w kontenerze mieszkalnym numer 3 usytuowany na działce
  o numerze ewidencyjnym 329/15 o powierzchni 0,0798 ha, numer KW OL1O/00136862/5
   w miejscowości Patryki, gmina Purda na okres do 3 lat. Powierzchnia lokalu wynosi
  15,00 m2. Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2 miesięcznie.

Lokal socjalny składa się z dwóch pokoi, w tym jednego z aneksem kuchennym, wiatrołapu oraz łazienki z toaletą.

Do nieruchomości przynależy grunt o powierzchni 181,5 m2, na który należy zawrzeć umowę dzierżawy – stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie.

 

Nieruchomości opisane w w/w pozycjach nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w w/w pozycjach.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 27 kwietnia 2017 roku.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie od dnia
16 marca 2017 roku do dnia 6 kwietnia 2017 roku.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Purda, dnia 15 marca 2017 roku

 

Sporządziła:

Magdalena Dawidczyk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.03.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dawidczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2017 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1691
16 marca 2017 11:12 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [wykaz_patryki_15032017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2017 11:12 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)