Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 27 kwietnia 2017 r., znak: SKO.73.484.2016 utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Purda o ustaleniu - na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie - lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu wysokiego...

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda w obrębie geodezyjnym Klewki

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda w obrębie geodezyjnym Klewki.

1 STYCZEŃ 2017 R. CENTRALIZACJA VAT

Od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT zmienia się sposób wystawiania faktur . (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być...