Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYŁOŻENIE - Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Purda

W załącznikach projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda. Projekt Studium będzie wyłożony w dniach od 30.04.2018 r. do dnia 22.05.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda Na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 107

Nabór wniosków w konkursie na ułatwienie dostępu do usług społecznych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Informuję, że XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad (w przypadku zmian).