Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat dla przedsiębiorców posiadająych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

K O M U N I K A T Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że do końca stycznia 2019 r. należy złożyć oświadczenie o obrocie alkoholem za rok 2018. Oświadczenie, jest podstawą do obliczenia opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wzór...

Projekt "Aktywna rodzina - aktywna gmina"

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Purda podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego: pt....

Obwieszczenie Wojewody znak: IGR-II.7820.1.57.2018

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r. znak: IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16".

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie