Aktualności

Wybierz rok

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany SUiKZP

Purda, dnia 14.02.2020 roku O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: GPO.6730.93.2019

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), Wójt Gminy Purda podaje do wiadomości, że w dniu 12.12.2018 r. wydana została zmiana decyzji Nr I-93/2019 (znak: GPO.6730.93.2019) o warunkach zabudowy...

Obwieszczenie Wojewody znak: IGR-II.7820.1.57.2018

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r. znak: IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: "Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16".