Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Purda, Linowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 427 o powierzchni 0,9268 ha, położona w obrębie Purda, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1O/00120978/6 - oddanie w użyczenie na czas określony do trzech lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność statutową związaną z krzewieniem kultury fizycznej i sportu.

W/w działka nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. działka nr 427, obręb Purda, gm. Purda położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, w obszarze IIB „rolniczym”, na terenach rolnych.

Ponadto zaświadcza się, że Rada Gminy Purda dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.).

 

  1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1/31 o powierzchni 0,9091 ha, położona w obrębie Linowo, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1O/00136585/9 - oddanie w użyczenie na czas określony do trzech lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność statutową związaną 
    z krzewieniem kultury fizycznej i sportu.

W/w działka nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. działka nr 1/31, obręb Linowo, gm. Purda położona jest w strefie I – „podmiejskiej”, na terenach rozwojowych o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Ponadto zaświadcza się, że Rada Gminy Purda dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.).

Na działce posadowiony jest budynek, zinwentaryzowany w ewidencji budynków, zgodnie z rodzajem wg KST jako: Budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe; główna funkcja budynku: inny budynek kultury fizycznej.

 

W dziale III i IV w/w Ksiąg Wieczystych brak wpisów.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w użyczenie Zarządzeniem Nr 128/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Oddanie w użyczenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia nastąpi zgodnie z wnioskiem biorącego w użyczenie. Biorący w użyczenie będzie zobowiązany w umowie użyczenia złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda 
z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni biorącej w użyczenie nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy użyczenia w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Biorącego w użyczenie.

 

NINIEJSZY WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY W PURDZIE 
OD DNIA 26 SIERPNIA 2020 ROKU DO DNIA 15 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Purda, dnia 20 sierpnia 2020 roku

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.08.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2020 08:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 57
26 sierpnia 2020 08:22 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)