Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH W NAJEM I DZIERŻAWĘ - MARCINKOWO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W NAJEM i W DZIERŻAWĘ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda
(Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania:

 

  1. 1.      W najem część powierzchni użytkowej budynku z przeznaczeniem na lokal użytkowy
    o powierzchni 5 m2, położonego w budynku o numerze porządkowym 62 (o numerze ewidencyjnym 285/8;3), posadowionym na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 285/8, o powierzchni 0,7986 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda. lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczo - usługowej.
  2. 1.      W dzierżawę część działki gruntu o powierzchni 60 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/8 o powierzchni 0,7986 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowo, gmina Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/0013288/2, jako grunt przynależny do lokalu użytkowego opisanego
    w pkt 1.
  • oddanie w najem i dzierżawę na czas określony do trzech lat w trybie bezprzetargowym.
  • zgodnie przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczo - usługowej.

- wysokość czynszu najmu wynosi 17,50 zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

- wysokość czynszu dzierżawy wynosi 2,40 zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

Standard techniczny oraz standard wykończenia jest dobry.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Energa – Operator S. A. Przedmiotowa działka nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania przedmiotowego budynku i przedmiotowej części działki gruntu.

 

Oddanie w najem budynku użytkowego oraz w dzierżawę części działki gruntu nastąpi zgodnie z Uchwałą nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości będącej własnością Gminy Purda
i Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości, czynszu najmu lokali oraz czynszu pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, stanowiących zasób Gminy Purda. Najemca  będzie zobowiązany w umowie najmu złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni pomieszczeń użytkowych. Wykonanie ponownej inwentaryzacji wynajmowanych pomieszczeń może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 9 września 2020 roku.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

Nieruchomość została przeznaczona do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem
Nr 34/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie oddania w najem
i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Purda.

 

Niniejszy wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia 19 sierpnia 2020 roku
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie oraz publikację
w  Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 27 lipca 2020 roku.

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2020 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kruszyńska
Ilość wyświetleń: 105
29 lipca 2020 14:32 (Lucyna Kruszyńska) - Opublikowanie dokumentu.
29 lipca 2020 14:32 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie załącznika [wykaz_najem_i_dzierzawa_marcinkowo_62_dzialka_285_8.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 lipca 2020 14:31 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)