Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Trękus

Purda, dnia 29 stycznia 2020 roku

 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

 

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego była:

  1. Część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  numerem ewidencyjnym 68/4 o pow. 0,1000 ha położona w obrębie geodezyjnym Trękus, gmina Purda, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00139446/6.

 

Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono jednego oferenta, gdyż został spełniony warunek przetargu, tj.  wpłacono wadium, uczestniczono osobiście w przetargu.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym nie dopuszczono 0 oferentów.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą został Pan Jan Adam Malarkiewicz

 

Cena wywoławcza powyższej działki ustalona przez Wójta Gminy Purda wynosiła 5 120,00 zł (słownie:  pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego osiągnięto najwyższą cenę ostateczną w wysokości 5 220,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia  złotych  00/100).


Do ceny ostatecznej nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.

 

 

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 308
29 stycznia 2020 14:32 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 14:29 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [wyniki_trekus.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 14:28 (Justyna Marchewka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)