Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Purda, dnia 8 lipca 2020 roku

 

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 716), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko
– mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Purda informuje, że
w dniu 8 lipca 2020 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego była:

  1. Część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 25 o pow. 0,0792 ha położona w obrębie geodezyjnym Groszkowo, gmina Purda, wchodzącej w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie
    VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00135638/9.

 

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwóch oferentów, gdyż został spełniony warunek przetargu, tj.  wpłacono wadium, uczestniczono osobiście w przetargu.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym nie dopuszczono 0 oferentów.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą został Pan Jakub Zdzisław Szczęsny

 

Cena wywoławcza powyższej działki ustalona przez Wójta Gminy Purda wynosiła
9 852,00 zł (słownie:  dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego osiągnięto najwyższą cenę ostateczną
w wysokości 13 900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
Do ceny ostatecznej nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.

 

 

 

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2020 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kruszyńska
Ilość wyświetleń: 131
08 lipca 2020 14:50 (Lucyna Kruszyńska) - Opublikowanie dokumentu.
08 lipca 2020 14:50 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_przetrgu_groszkowo_dz_25_08072020.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
08 lipca 2020 14:50 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)