Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Purdka

Purda, dnia 10 grudnia 2019 roku

 

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego


Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Purda informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 roku, o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

 

Przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego była:

  1. nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 3170/13 o pow. 0,1140 ha położona w obrębie geodezyjnym Purdka, gmina Purda dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OL1O/00065790/0.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 5 oferentów, gdyż został spełniony warunek przetargu, tj.  wpłacono wadium, uczestniczono osobiście w przetargu.

Do uczestniczenia w przetargu ustnym nieograniczonym nie dopuszczono 0 oferentów.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą zostali właściciele zgodnie z udziałami we własności nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 3170/12, położonej w obrębie Purdka, gmina Purda: Pani Danuta Kuck, Państwo Barbara i Marek Dost, Państwo Anna i Grzegorz Drozdowscy, Państwo Rasa i Michał Drozdowscy, Państwo Janina i Wiesław Koszewscy.

 

Cena wywoławcza powyższej działki ustalona przez Wójta Gminy Purda wynosiła 24 374,00 zł (słownie:  dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100). W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego osiągnięto najwyższą cenę ostateczną w wysokości 24 474,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100).


Do ceny ostatecznej nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23%.

 

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2019 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 364
10 grudnia 2019 13:44 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2019 13:43 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [purdka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2019 13:43 (Justyna Marchewka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)