Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Marcinkowo, Bałdy

 Wójt Gminy Purda

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490
z późn. zm.)

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka gruntu numer
  147/1 o powierzchni 0,0356 ha o numerze KW OL1O/00053342/8, położona w obrębie geodezyjnym Marcinkowo – cena wywoławcza 64 313,00 zł.
  Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

Na działkę nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Działka stanowi teren zabudowany, zagospodarowany. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 138m2, powierzchnia użytkowa wynosi 106,14 m2 . Budynek mieszkalny stanowi jedną bryłę z pomieszczeniem gospodarczym, którego powierzchnia wynosi 11,35m2 . Stan techniczny i standard wykończenia niski. Budynek wymaga generalnego remontu, liczne popękania, zawilgocenia, ubytki, nieszczelna stolarka, zastosowano stare technologie, cechy i właściwości użytych materiałów w stosunku do nowych znacznie niższe.

Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna.

Na nieruchomości ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na rzecz Gminy Purda.

Działka opisana powyżej nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 1/42 o powierzchni 0,0637 ha
  o numerze KW OL1O/00045937/7 oraz nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer
  1/43 o powierzchni 0,0588 ha o numerze KW OL1O/00045938/4, położone w obrębie geodezyjnym Bałdy – sprzedaż łączna, cena wywoławcza 31 238,00 zł
  . Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

Opis działki o numerze ewidencyjnym 1/42, obręb Bałdy, gmina Purda:

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, płaski, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem i zakrzewieniem. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa.

Opis działki o numerze ewidencyjnym 1/43, obręb Bałdy, gmina Purda:

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, płaski, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem i zakrzewieniem. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej.

Na obu nieruchomościach ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na rzecz Gminy Purda.

Dojazd do nieruchomości drogą nieurządzoną.

Działki opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III ksiąg wieczystych przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Działki zostały przeznaczone do sprzedaży:

-        Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

-        Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 21 lutego 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się:

-      I przetarg ustny nieograniczony – 23 sierpnia 2018 roku

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Przetarg odbędzie się 26 listopada 2018 roku o godzinie 12:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 20 listopada 2018 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

-        wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

-        wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 18 listopada 2018 roku.

 

Purda, dnia 18 listopada 2018 roku

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2018 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 837
18 października 2018 08:01 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [marcinkowo_baldy_18102018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2018 08:01 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)