Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

Wójt Gminy Purda ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań - Klebark Mały

 

Wójt Gminy Purda

ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań

po drugim przetargu ustnym nieograniczonym
zakończonym wynikiem negatywnym

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490
z późn. zm.), Wójt Gminy Purda ogłasza rokowania na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 239/76 o powierzchni 0,0772 ha położona w obrębie geodezyjnym Klebark Mały o numerze KW OL1O/00053939/0 – cena wywoławcza 33 000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego sporządzony jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Klebark Mały, Gmina Purda”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XXIV-136/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 18 z dnia 4 lutego 2009 r. poz. 359), nieruchomość stanowi teren istniejącego ujęcia wody.

Na nieruchomości znajduje się nieczynne ujęcie wody oraz urządzenia do uzdatniania i przesyłu wody - budynek stacji uzdatniania wody, studnia wiercona o głębokości 36,4 m oraz trzy studzienki o głębokości 2,5 m, które służyły do odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
Na nieruchomości ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność przesyłu dla sieci wodociągowej Ø 80 o długości ok. 50 metrów oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCW Ø 200 o długości ok. 10 metrów na rzecz Gminy Purda.

Działka opisana powyżej nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania w/w nieruchomości.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 137/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 30 sierpnia 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Przetargi na w/w nieruchomość odbyły się:

I przetarg – 1 grudnia 2017 roku,

II przetarg – 9 kwietnia 2018 roku.

 

Rokowania przeprowadzone zostaną 23 sierpnia roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Purdzie w pokoju nr  11A (woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda

 

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2018 roku, pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem, iż zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia


Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Purdzie ( Purda 19, 11-030 Purda) do dnia 20 sierpnia 2018 roku. Na kopercie należy umieścić adnotację: Oferta – „Rokowania w dniu 23 sierpnia 2018 roku na sprzedaż nieruchomości gminnych”

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

-         imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

-         datę sporządzenia zgłoszenia;

-         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;

-         proponowaną cenę nieruchomości i sposób jej zapłaty;

-         proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

W rokowaniach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą zaliczkę w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w rokowaniach, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Purda, pokój nr 11A w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. (0-89) 522-89-62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Purda, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Purda, dnia 18 lipca 2018 roku

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2018 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1172
19 lipca 2018 12:47 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [rokowania_klebark_maly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 12:47 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)