Lokale socjalne i komunalne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lokalu mieszkalnego oraz w dzierżawę gruntów przynależnych do lokalu:

 

  1. Lokal mieszkalny numer 1 o powierzchni użytkowej 55,00 m2, zlokalizowany
    w budynku oznaczonym numerem porządkowym 28 w miejscowości Szczęsne usytuowany na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 191/7
    o powierzchni 0,1496 ha, obręb Szczęsne, gmina Purda, dla którego Sąd Rejonowy
    w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW OL1O/00167034/8, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako lokal socjalny oraz w dzierżawę ww. działkę gruntu  o powierzchni 0,1496 ha, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako gruntu przynależne do lokalu.
  • oddanie w najem i dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas określony do trzech lat na rzecz dotychczasowych najemców,
  • cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 1,00 zł netto/m2  miesięcznie,
  • stawka czynszu dzierżawnego gruntu wynosi 0,04 zł netto/m2 rocznie, plus podatek VAT.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Do lokalu przynależy ganek o powierzchni 7,14 m2.

Do nieruchomości przynależy grunt o powierzchni 0,1496 ha na który należy zawrzeć umowę dzierżawy. Na przedmiotowej działce znajduje się studnia głębinowa.

Oddanie w najem lokalu mieszkalnego oraz w dzierżawę gruntu będącego przedmiotem umowy najmu nastąpi zgodnie z Uchwałą nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda i Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości, czynszu najmu lokali oraz czynszu pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, stanowiących zasób Gminy Purda.

Najemca będzie zobowiązany w umowie najmu i dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni lokalu mieszkalnego. Natomiast jeżeli po zawarciu umowy najmu w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego rzeczoznawcę okaże się,
że powierzchnia przedmiotowego lokalu jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wykonanie ponownej inwentaryzacji lokalu mieszkalnego może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy.

 

 

Do podanych stawek czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz czynszu dzierżawy  przedstawionych w punkcie 1  niniejszego wykazu dolicza się opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.

Terminy wnoszenia opłat oraz ich aktualizacji zostaną ustalone i zapisane w umowie najmu
i umowie dzierżawy przedmiotowych nieruchomości.

Nieruchomości opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi
z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem
Nr 84/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w najem
i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 4 sierpnia 2020 roku.

 

Niniejszy wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
od dnia 23 czerwca 2020 roku do dnia 14 lipca 2020 roku

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie oraz publikację w  Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel.
89 522 89 62.

 

 

 

 

 

Purda, dnia 22.06.2020 roku.

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kruszyńska
Ilość wyświetleń: 131
22 czerwca 2020 14:51 (Lucyna Kruszyńska) - Opublikowanie dokumentu.
22 czerwca 2020 14:49 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie załącznika [wykaz_lokale_szczesne_28_do_gazety_23062020.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
22 czerwca 2020 14:47 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)