Lokale socjalne i komunalne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Klewki, Marcinkowo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem:

 1.      Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 4A, w miejscowości Klewki, usytuowany na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/61 o powierzchni 0,1917 ha, obręb Klewki, gmina Purda, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KW OL1O/00064470/4 zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem jako lokal socjalny,

– oddanie w najem na czas określony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy,

– cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 21,50 zł miesięcznie.

Ww. lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 21,50 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym
i łazienki z wc.

Standard techniczny oraz standard wykończenia lokalu jest dobry.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „KLEWKI”, w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna zwykła.

2.      Lokal mieszkalny numer 1 zlokalizowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 65 wraz z przynależną piwnicą, w miejscowości Marcinkowo, usytuowany na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 203/10 

  1. o powierzchni 0,0415 ha, obręb Marcinkowo, gmina Purda, dla której prowadzona jest księga wieczysta oznaczona  numerem KW OL1O/00079613/7 zgodnie
    z dotychczasowym przeznaczeniem jako lokal socjalny,

 – oddanie najem na czas określony do 3 lat – na rzecz dotychczasowego najemcy.

cena czynszu najmu lokalu socjalnego wynosi 79,27 zł  miesięcznie.

Ww. lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,70 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz korytarza. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,10 m2.

Standard techniczny oraz standard wykończenia lokalu jest dobry.

 

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III księgi wieczystej działki numer 203/10 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie.

 

Oddanie w najem lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy najmu nastąpi zgodnie
z Uchwałą nr XIV/92/2016 Rady Gminy Purda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda i Zarządzeniem nr 76/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości, czynszu najmu lokali oraz czynszu pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, stanowiących zasób Gminy Purda. Najemca  będzie zobowiązany w umowie najmu złożyć oświadczenie, że nie będzie występował
z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni lokalu mieszkalnego. Natomiast jeżeli po zawarciu umowy najmu
w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego rzeczoznawcę okaże się,
że powierzchnia przedmiotowego lokalu jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wykonanie ponownej inwentaryzacji lokalu mieszkalnego może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę i w użyczenie Zarządzeniem
Nr 181/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020 roku

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 18.12.2019 roku.

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 261
20 grudnia 2019 12:25 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [wykaz_lokale_socjalne_klewki_marcinkowo_20122019_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:25 (Martyna Gołaszewska) - Usunięcie załącznika [wykaz_lokale_socjalne_klewki_marcinkowo__20122019.odt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:25 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [wykaz_lokale_socjalne_klewki_marcinkowo__20122019.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)