Referat Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

Stanowiska

Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej

Informacje

Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej - Agnieszka Nosek

a.nosek@purda.pl
tel.: 89 522 89 53

Podinspektor ds. Oświaty

Informacje

Podinspektor ds. Oświaty - Karolina Szubiak - Siarkowska

tel.: 89 522 89 71
k.szubiak@purda.pl

Do zadań Referatu Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej należy w szczególności:

1) wykonywanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
3) opiniowanie arkuszy organizacyjnych i przedstawienie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie spraw oświaty,
5) tworzenie i likwidacja przedszkoli, szkół i placówek,
6) ustalanie i zmiany sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowych,
7) ustalanie opłat za usługi świadczone przez przedszkola gminne,
8) ustalanie przy współpracy z referatem Budżetu i Finansów trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
9) opiniowanie wniosków dyrektorów placówek oświatowych dotyczących powierzania stanowisk zastępców dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,
10) współdziałanie z Kuratorium Oświaty przy dokonywaniu przez ten organ oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
11) prowadzenie spraw związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
12) przygotowywanie projektów podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz sprawozdań z ich wykorzystania,
13) opracowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych placówek oświatowych oraz aneksów do projektów, ze szczególnym uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników, godzin ponadwymiarowych oraz ramowych programów nauczania,
14) prowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej i sporządzanie sprawozdań zbiorczych ze wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Purda oraz inne podmioty,
15) prowadzenie kontroli w jednostkach oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, oraz działalności administracyjnej,
16) prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
17) prowadzenie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji w przypadku nie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego,
18) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących organizacji podległych placówek oświatowych,
19) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
20) prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych,
21) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek,
22) opiniowanie planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych szkół i placówek oraz współpraca w tym zakresie z referatem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
23) dokonywanie przy współpracy z referatem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oględzin technicznych obiektów placówek oświatowych pod kątem zgłoszonych potrzeb remontowych i inwestycyjnych,
24) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami pozarządowymi (rozliczanie dotacji, kontrola, sprawozdawczość, konkursy),
25) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wydawanie decyzji administracyjnych),
26) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród Wójta za osiągnięcia w dziedzinie oświaty,
27) przygotowywanie podziału środków finansowych na wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich,
28) wspieranie organizacji konkursów dla uczniów,
29) nadzór organizacyjny nad placówkami służby zdrowia i opieki społecznej wynikający z zadań własnych gminy,
30) opiniowanie planów finansowych placówek zdrowia i opieki społecznej,
31) udział w przeglądach materialno-technicznych bazy placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
32) nadzór nad realizacją zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej,
33) współpracowanie i nadzór nad zadaniami realizowanymi ze środków budżetu gminy przez organizacje i stowarzyszenia,
34) współpracowanie i współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
35) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych osobom niepełnosprawnym, placówkom, stowarzyszeniom,
36) wdrażanie nowych przepisów z zakresu zdrowia i opieki społecznej i zapoznawanie z nimi podległych placówek, organizacji i stowarzyszeń,
37) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
38) prowadzenie działań związanych z pracami społecznie użytecznymi,
39) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej i oświaty, w szczególności:
a) przeprowadzanie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty,
b) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na przekazanie dotacji z zakresu pomocy społecznej i oświaty,
c) kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji w porozumieniu z Referatem Budżetu i Finansów.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 1986
15 grudnia 2017 10:22 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. Oświaty.
17 lipca 2017 12:30 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych stanowiska: Pomoc administracyjna.
17 lipca 2017 12:30 Lucyna Kruszyńska - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. Oświaty.
Zatrzymaj banner przewijany