Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Stanowiska

Kierownik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Informacje

Kierownik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - Jacek Studniak

j.studniak@purda.pl
tel.: 89 512 24 12 kom. 509 078 339

Inspektor ds. komunalnych

Informacje

Inspektor ds. komunalnych - Katarzyna Hul

k.hul@purda.pl
tel.: 89 512 24 08

Podinspektor

Informacje

Podinspektor - Katarzyna Minojć

tel. 89 512 24 12
k.minojc@purda.pl

Specjalista ds. dróg i transportu

Informacje

Specjalista ds. dróg i transportu - Wojciech Fabisiak

w.fabisiak@purda.pl
89 512 24 08

Pomoc administracyjna

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji należy w szczególności:

1) realizowanie spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją, utrzymaniem dróg, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego,
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom gminy wody oraz oczyszczaniem ścieków,
3) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i mostów na terenie Gminy,
4) organizowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
5) zarządzanie infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjną stanowiącą mienie Gminy,
6) ochrona ujęć wody przed skażeniem,
7) analizowanie kosztów działalności gospodarki wodno-ściekowej,
8) prowadzenie adaptacji, remontów, napraw budynków użyteczności publicznej oraz budynku urzędu,
9) organizowanie robót publicznych i interwencyjnych, sprawowanie nadzoru nad tymi robotami,
10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości Gminy,
11) prowadzenie zadań związanych z gospodarką odpadami, sprawozdawczość,
12) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
13) prowadzenie inwestycji gminnych w zakresie budownictwa ogólnego, sanitarnego, elektrycznego i drogowego,
14) organizowanie przetargów dotyczących wyboru wykonawcy robót inwestycyjnych i remontowych,
15) przygotowywanie inwestycji do realizacji,
16) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami kapitalnymi i bieżącymi zasobów gminnych,
17) przygotowywanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie inwestycji,
18) konserwacja oświetlenia ulicznego,
19) przygotowywanie wniosków o dotacje na inwestycje z programów pomocowych Unii Europejskiej, PROW,
20) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji i kapitalnych remontów – dotyczące mienia gminnego,
21) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych na realizację inwestycji i kapitalnych remontów,
22) uczestnictwo przy odbiorach inwestycji komunalnych oraz egzekwowanie roszczeń z tytułu rękojmi,
23) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu,
24) sporządzanie planów zamówień publicznych w oparciu o wnioski składane przez pracowników Urzędu Gminy w Purdzie
25) przekazanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zamieszczanie na własnej stronie internetowej wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach, lub umowach ramowych, niezwłocznie po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego.
26) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie określonym ustawą.
27) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej dla przetargów Referatu GKI,
28) przygotowywanie wniosków, zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
29) sporządzanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania, ogłoszeń o przetargach, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszeń o zawarciu umowy i zamieszczanie ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych, na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w gazecie lokalnej dla Referat GKI,
30) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia publicznego, organizowanie przetargów, przygotowywanie sprawozdań o przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych w Gminie,
31) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami,
32) prowadzenie sprawozdawczości wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
33) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy i uzupełnianie bazy danych w oparciu o sprawozdania kwartalne przedsiębiorców,
34) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
35) przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków i wydawanie potwierdzenia zgłoszenia na eksploatację,
36) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
37) sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dokumenty

Akty prawne

Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Ogłoszenia o naborze

Konsultacje społeczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 8516
10 października 2019 10:29 (Justyna Marchewka) - Dodanie stanowiska: Specjalista ds. dróg i transportu.
18 września 2019 11:31 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor.
30 sierpnia 2019 09:38 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.