Referat Budżetu i Finansów

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Lucyna Balukiewicz

tel. 89 512 21 83
l.balukiewicz@purda.pl

Zastępca Skarbnika Gminy

Informacje

Zastępca Skarbnika Gminy - Anna Kowalska

a.sokolnicka@purda.pl
89 522 89 66

Inspektor ds. Podatkowych

Informacje

Inspektor ds. Podatkowych - Małgorzata Dębowska

m.debowska@purda.pl
89 522 89 59

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Informacje

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej - Elżbieta Borowska

e.borowska@purda.pl
89 522 89 57

Podinspektor ds. Księgowości

Informacje

Podinspektor ds. Księgowości - Lidia Kozłowska

l.kozlowska@purda.pl
89 522 89 60

Inspektor ds. Księgowości

Informacje

Inspektor ds. Księgowości - Zofia Reisenberg

z.reisenberg@purda.pl
89 522 89 68

Inspektor ds. Księgowości

Informacje

Inspektor ds. Księgowości - Jolanta Długokęcka

j. dlugokecka@purda.pl
89 522 89 73

Inspektor ds. Egzekucji

Informacje

Inspektor ds. Egzekucji - Beata Turkoć

b.turkoc@purda.pl
89 522 89 66

Podinspektor ds. Księgowości

Informacje

Podinspektor ds. Księgowości - Agnieszka Dąbkowska

a.dabkowska@purda.pl
89 522 89 67

Inspektor ds. Płac

Informacje

Inspektor ds. Płac - Małgorzata Jędrzejewska

m.jedrzejewska@purda.pl
89 522 89 65

Inspektor ds. Płac

Informacje

Inspektor ds. Płac - Bożena Wojciechowska

b.wojciechowska@purda.pl
89 522 89 63

Młodszy referent ds. księgowości

Informacje

Młodszy referent ds. księgowości - Sylwia Jędrzejczyk

tel. 89 522 89 67
s.jedrzejczyk@purda.pl

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Gminy z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu,
2) bieżące realizowanie budżetu,
3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach planowanych wydatków budżetowych między działami oraz w sprawach rozdysponowania nadwyżki i rezerwy budżetowej,
4) dokonywanie analizy, formalnej weryfikacji planów i oceny wykonywania dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,
5) weryfikaowanie umów i faktur pod względem rachunkowo-finansowym,
6) wykonywanie czynności związanych z finansowaniem wydatków jednostek organizacyjnych,
7) rejestrowanie operacji finansowych i prowadzenie rachunkowości Urzędu i jednostek organizacyjnych,
8) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zadań inwestycyjnych,
9) prowadzenie obsługi kasowej urzędu i jednostek organizacyjnych,
10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz rozliczanie ich inwentaryzacji,
11) prowadzenie księgowości rachunkowo – finansowej mienia komunalnego oraz jego ewidencji,
12) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
13) podejmowanie czynności związanych z likwidacją środków trwałych,
14) prowadzenie spraw funduszy celowych,
15) dysponowanie środkami finansowymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
16) prowadzenie dokumentacji w zakresie wynagrodzeń, realizowanie wynagrodzeń i potrąceń dotyczących pracowników Urzędy Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
17) sporządzanie list wypłat diet radnym i sołtysom,
18) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych, sposobu i terminu ich płatności oraz zwolnień od podatku od nieruchomości innych niż określone w ustawie,
19) naliczanie podatków i opłat lokalnych, oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
20) prowadzenie rachunków podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez Urząd Gminy w Purdzie,
21) prowadzenie umorzeń i odroczeń podatkowych,
22) prowadzenie kontroli w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz inkasa podatków i opłat lokalnych,
23) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, oraz zaświadczeń dotyczących pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
24) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Urzędem Skarbowym w Olsztynie,
25) wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
26) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
27) naliczanie i księgowanie opłat za wodę i ścieki.
28) zawieranie umów z odbiorcami wody i odprowadzającymi ścieki,

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 6131
10 sierpnia 2020 13:32 (Justyna Marchewka) - Usunięcie stanowiska: Pomoc Administracyjna.
04 czerwca 2020 15:21 (Justyna Marchewka) - Dodanie stanowiska: Pomoc Administracyjna.
04 czerwca 2020 15:21 (Justyna Marchewka) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. Obsługi Kasy.