Ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki wchodzącej w skład zasobu gminnego na czas określony - 9 lat z przeznaczeniem pod zieleń KLEWKI

Wójt Gminy Purda

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123),

 

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki wchodzącej w skład zasobu gminnego na czas określony - 9 lat z przeznaczeniem pod zieleń

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 6/331 o powierzchni 0,0402 ha
    o numerze KW OL1O/00071735/2, położona w obrębie geodezyjnym Klewki, gmina Purda 
    – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Działka położona jest na terenie, dla którego został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII-202/10 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 22, poz.546 z dnia 26.02.2010 r.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 6/331 położona jest na terenie 5ZP – zieleń urządzona.

Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna oraz posadowiona jest studnia. Na działce posadowiony jest drewniany obiekt budowlany, stanowiący własność osoby prywatnej oraz w części działka jest zagospodarowana.

Oddanie w dzierżawę następuje z wyłączeniem obiektów stanowiących obecne zagospodarowanie działki oraz elementów roślinnych i kompozycyjnych obecnego zagospodarowania działki.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE oraz na rzecz ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA, dział IV wolny jest od wpisów.

Nie ustala się terminu zagospodarowania działki opisanej w pozycji nr 1.

 

Działka została przeznaczona do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Nr 121/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.

 

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2018 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie
(woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 10 grudnia 2018 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

(wadium działka 6/331, obręb Klewki gmina Purda – 3,22 zł)

 

Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 5 listopada 2018 roku.

 

 

 

 

Purda, dnia 2 listopada 2018 roku

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.11.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2018 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 547
05 listopada 2018 09:10 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_dzierzawa_klewki_05112018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2018 09:10 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)