Ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony na okres 11 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń - Patryki

Wójt Gminy Purda

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014 nr 207 poz. 2108)

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego na czas określony na okres
11 lat
z przeznaczeniem pod uprawy rolne, drobne uprawy warzywne i zieleń

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. 1.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/34 o powierzchni 0,4471 ha
    o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda 
    - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

 

Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna.

 

  1. 2.      Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 128/35 o powierzchni 0,4116 ha
    o numerze KW OL1O/00075090/6, położona w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 0,04 zł/1m2 netto rocznie.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II – „rolniczo-turystyczno-osadniczej”, na obszarze IIB – „rolniczym”, na terenach rolnych.

 

Przez południowo – wschodnią część nieruchomości przebiega droga „zwyczajowa”.

 

Nieruchomości opisane w w/w pozycjach nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w w/w pozycjach.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do oddania w najem i dzierżawę Zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

Oddanie w dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Dzierżawca będzie zobowiązany w umowie dzierżawy złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy

 

Przetarg odbędzie się 10 lipca 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie
(woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 4 lipca 2017 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

(wadium działka 128/34, obręb Patryki, gmina Purda – 35,76 zł, wadium działka 128/35, obręb Patryki, gmina Purda – 32,92 zł).

 

Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia
1 czerwca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purda, dnia 1 czerwca 2017 roku

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Dawidczyk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.05.2017r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dawidczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2017 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 877
01 czerwca 2017 08:29 (Magdalena Dawidczyk) - Opublikowanie dokumentu.
01 czerwca 2017 08:28 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [patryki2.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
01 czerwca 2017 08:28 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [patryki1.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)