Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Prejłowo

Wójt Gminy Purda

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia
26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490
z późn. zm.)

o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. 1.      działka oznaczona numerem ewidencyjnym 30/11 o powierzchni 0,2609 ha położona
    w obrębie geodezyjnym Prejłowo, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3
    – cena wywoławcza 59 537,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Na działkę nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , działka położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Przez nieruchomość przechodzi sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Na działce ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność dla sieci wodociągowej na rzecz Gminy Purda.

Teren działki niezabudowany, częściowo zagospodarowany nawierzchnią z płyt betonowych, płaski, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

 

  1. 2.      działka oznaczona numerem ewidencyjnym 30/12 o powierzchni 0,2543 ha położona
    w obrębie geodezyjnym Prejłowo, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą numer OL1O/00058096/3 – cena wywoławcza 48 266,00 zł.
    Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

 

Na działkę nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , działka położona jest w strefie II – „rolniczo – turystyczno – osadniczej”, obszar IIB – „rolniczy”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Przez nieruchomość przechodzi sieć kanalizacyjna i elektroenergetyczna, usytuowany jest słup energetyczny.

Teren działki niezabudowany, częściowo zagospodarowany nawierzchnią z płyt betonowych, płaski, porośnięty trawą, pojedynczym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

 

Działki opisane powyżej nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania w/w działek.

 

Działki opisane w pozycji numer 1 i 2 zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 193/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 4 grudnia 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Poprzednie przetargi odbyły się:

I przetarg ustny nieograniczony – 16 kwietnia 2018 roku

II przetarg ustny nieograniczony – 10 sierpnia 2018 roku

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

 

Przetarg odbędzie się 13 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 6 marca 2019 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział
w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

-        wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

-       wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany
w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne
jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia
1 lutego 2019 roku.

 

Purda, dnia 30 stycznia 2019 roku

 

 

Sporządziła: Danuta Jankowska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 964
31 stycznia 2019 12:24 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [przetarg_prejlowo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2019 12:23 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)