Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Kaborno

Wójt Gminy Purda

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1490)

 

o g ł a s z a

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość objęta wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 96 o powierzchni 0,1600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położona w obrębie geodezyjnym Kaborno, gmina Purda o numerze KW OL1O/00124142/5 – cena wywoławcza 50 000,00 zł.

 

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIA – „turystyczny”, tereny osadnicze o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 74 m2, powierzchni użytkowej 50,21 m2 (wykaz pomieszczeń: pokój I – 9,23m2, pokój II – 6,56 m2, pokój III – 16,48 m2, pokój IV – 6,97 m2, kuchnia – 5,75 m2, łazienka – 2,37 m2, korytarz – 1,98 m2, wiatrołap – 0,87 m2) w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Dach dwuspadowy, kryty w połowie dachówką, a w drugiej połowie eternitem. Budynek z czerwonej cegły w części pokryty elewacją. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek mieszkalny jest w złym stanie technicznym.

Przez działkę o numerze ewidencyjnym przebiega sieć telekomunikacyjna.

 

Nieruchomość opisana w pozycji 1 nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanej w pozycji 1.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Przetarg odbędzie się 4 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 29 maja 2018 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Spóźnienie się na przetarg powoduje wykluczenie z udziału w przetargu.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie
z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany
w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie , pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 26 kwietnia 2018 roku.

 

Purda, dnia 24 kwietnia 2018 roku

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk, tel. 89 522 89 62

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.04.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2018 11:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 1142
18 maja 2018 14:04 (Magdalena Dawidczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 maja 2018 14:04 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [sprosotowanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2018 11:28 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [skan_ogloszenia_o_przetargu_kaborno__26042018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)