Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - BAŁDY ZAMIANA, MARCINKOWO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Zamiana działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/17 o powierzchni 0,0019 ha o numerze KW OL1O/00018593/5 o wartości 810,00 zł na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 57/9 o powierzchni 0,0018 ha o wartości 768,00 zł, obręb Bałdy, gmina Purda.

Dla przedmiotowych działek nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W/w działki nie znajdują się na terenie objętym uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U z 2015, poz. 177 ze zm.) oraz na Terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W dziale III księgi wieczystej numer OL1O/00018593/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, dział IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

2. Zamiana działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/18 o powierzchni 0,0140 ha o numerze KW OL1O/00018593/5 o wartości 5971,00 zł na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 57/11 o powierzchni 0,0084 ha o wartości 3583,00 zł, obręb Bałdy, gmina Purda.

Dla przedmiotowych działek nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W/w działki nie znajdują się na terenie objętym uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U z 2015, poz. 177 ze zm.) oraz na Terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W dziale III księgi wieczystej numer OL1O/00018593/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, dział IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

3. Zamiana działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/21 o powierzchni 0,0071 ha o numerze KW OL1O/00018593/5 o wartości 3028,00 zł na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 57/13 o powierzchni 0,0040 ha o wartości 1706,00 zł, obręb Bałdy, gmina Purda.

Dla przedmiotowych działek nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W/w działki nie znajdują się na terenie objętym uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U z 2015, poz. 177 ze zm.) oraz na Terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W dziale III księgi wieczystej numer OL1O/00018593/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, dział IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

 4. Zamiana działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/22 o powierzchni 0,0104 ha o numerze KW OL1O/00018593/5 o wartości  4436,00 zł na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 57/15 o powierzchni 0,0086 ha o wartości 3668,00 zł, obręb Bałdy, gmina Purda.

Dla przedmiotowych działek nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W/w działki nie znajdują się na terenie objętym uchwałą wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U z 2015, poz. 177 ze zm.) oraz na Terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W dziale III księgi wieczystej numer OL1O/00018593/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, dział IV przedmiotowej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

Zamiana działek opisanych w pkt. 1-4 niniejszego wykazu nastąpi wraz z obowiązkiem dokonania dopłat związanych z różnicą w wartości rynkowej przedmiotowych działek.

 

5. Lokal mieszkalny numer 3 położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 66, obręb Marcinkowo, gmina Purda wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem 54/1000 w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w działce numer 203/8, a także z udziałem 21/1000 w działce numer 203/14. Przedmiotowy lokal nie ma urządzonej księgi wieczystej – sprzedaż w trybie bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości 75% wartości rynkowej nieruchomości.

Cena wywoławcza 80 843,00 zł, cena po zastosowaniu bonifikaty 20 210,75 zł.

 

Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,66 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Standard techniczny oraz standard wykończenia lokalu jest niski. Powierzchnia piwnicy wynosi 10,10 m2.

 

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno - osadniczej", obszar IIA – „turystyczny” na terenach specjalnych.

 

W dziale III księgi wieczystej działki numer 203/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie.

W dziale III księgi wieczystej działki numer 203/14 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie oraz ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

 

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

 

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

-       Zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

-        Uchwałą Nr XL/305/2018 Rady Gminy Purda z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie Bałdy na terenie Gminy Purda.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 24 lipca 2018 roku.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 12 czerwca 2018 roku do dnia 3 lipca 2018 roku

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Purda, dnia 11 czerwca 2018 roku

 

Sporządziła:

Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 401
26 czerwca 2018 10:42 Magdalena Dawidczyk - Dodanie załącznika [informacja_uzupelnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2018 10:41 Magdalena Dawidczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 12:05 Magdalena Dawidczyk - Dodanie załącznika [skan_wykazu_12062018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA!!! Zmiana terminu VII sesji Rady Gminy Purda!! Sesja odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.::UWAGA!!! Zmiana terminu VII sesji Rady Gminy Purda!! Sesja odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.::