Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - Marcinkowo, Bałdy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Purda z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy Purda (Dz. U. Województwa warmińsko – mazurskiego z 2012 r. poz. 3123), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. 1.      Lokal mieszkalny numer 1 położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 66, w miejscowości Marcinkowo, usytuowany na działce nr 203/8, obręb Marcinkowo, gmina Purda wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem 62/1000 w działce nr 203/8 o powierzchni 0,0729 ha, o nr KW OL1O/00079612/0 i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także udział 23/1000 w działce nr 203/14  o powierzchni 1,0990 ha, o nr KW OL1O/00079613/7, obręb Marcinkowo, gmina Purda.
    – sprzedaż w trybie bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu wraz  z udzieleniem bonifikaty w wysokości 70% wartości rynkowej nieruchomości.

Cena wywoławcza 81 101,00 zł, cena po zastosowaniu bonifikaty 24 330,30 zł.

W przypadku jednorazowej płatności, udziela się dodatkowej bonifikaty w wysokości 5%.

Przedmiotowy lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Ww. lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,70 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.

Standard techniczny oraz standard wykończenia jest niski. Powierzchnia piwnicy wynosi 11,10 m2.

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona w strefie II –„rolniczo-turystyczno osadniczej”, obszar IIB-„rolniczy”  na terenach specjalnych.

W dziale III księgi wieczystej działki numer 203/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie.

W dziale III księgi wieczystej działki numer 203/14 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie oraz ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością.

  1. 2.      Lokal mieszkalny numer 8 położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym 65, w  miejscowości  Marcinkowo, usytuowany na  działce  nr  203/10,  obręb  Marcinkowo, gmina  Purda  wraz  z  przynależną  piwnicą  oraz  udziałem  83/1000 w działce nr 203/10 o powierzchni 0,0415 ha, o nr KW OL1O/00080769/5  i w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku  właścicieli  lokali, a także udział  16/1000 w działce numer 203/14 o powierzchni 1,0990 ha, o nr KW OL1O/00079613/7, obręb Marcinkowo, gmina Purda.
     – sprzedaż w trybie bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości 70% wartości rynkowej nieruchomości.

Cena wywoławcza 59 568,00 zł, cena po zastosowaniu bonifikaty 17 870,40 zł.

W przypadku jednorazowej płatności, udziela się dodatkowej bonifikaty w wysokości 5%.

Przedmiotowy lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Ww. lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,03 m2, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Standard techniczny oraz standard wykończenia jest niski. Powierzchnia piwnicy I wynosi 11,32 m2 oraz powierzchnia piwnicy II wynosi 5,15 m2,

Na nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującej „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda” – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r., nieruchomość położona w strefie II –„rolniczo-turystyczno-osadniczej”, obszar IIB-„rolniczy”  na terenach specjalnych.

W dziale III księgi wieczystej działki numer 203/10 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie.

W dziale III księgi wieczystej działki numer 203/14 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz ENERGA OPERATOR Spółka Akcyjna oddział w Olsztynie oraz ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością.

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 10/1 o powierzchni 0,0300 ha, wg ewidencji gruntów oznaczona jako droga, o numerze KW OL1O/00138081/0, położona w obrębie geodezyjnym Bałdy – sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 13/1, 9/2 i 3030/6.  Celem sprzedaży jest poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena wywoławcza 8 946,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.

Działka położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" – uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda
z dnia 12 maja 2014 r., działka położona jest w strefie IV –„leśnej”, obszar IVB „leśny”  na terenach o wiodącej funkcji mieszkaniowej.

Działka stanowi teren częściowo zagospodarowany, zróżnicowany wysokościowo, porośnięty trawą, częściowo zadrzewiony, częściowo ogrodzony, kształt i rozmiar działki uniemożliwia jej zabudowę.

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inna nieruchomością na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działka opisana powyżej nie jest przedmiotem zobowiązań oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikających z działu III w/w księgi wieczystej.

Działka nie jest obciążona prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie.

Nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

- Zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

- Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda,

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych w niniejszym wykazie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 lipca 2019 roku.

 

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że01 nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie
od dnia 19 czerwca 2019 roku do dnia 10 lipca 2019 roku

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a w Urzędzie Gminy lub pod nr tel. 89 522 89 62. Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Purda

/-/ Teresa Chrostowska

 

Purda, dnia 17 czerwca 2019 roku

Sporządziła:

Danuta Jankowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 226
18 czerwca 2019 12:46 (Justyna Marchewka) - Dodanie załącznika [wykaz_z_dnia_17062019r_lokale_marcinkowo_dzialka_baldy_10_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2019 12:45 (Justyna Marchewka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::