Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1764 ze zm.) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek lub w formie ustnej/pisemnej bez wniosku - jeśli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

 

Termin, sposób i forma udostępniania informacji publicznej:

   Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Wójt Gminy Purda powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Dostęp do informacji publicznej może być ograniczony na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych i innych szczególnych przepisów.

 

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy w Purdzie
w jeden z niżej wymienionych sposobów:

    a) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Purdzie, 11-030 Purda 19.

    b) złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Purdzie pok. nr 1

    c) przesłać  faxem na numer 89 5122280.

    d) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@purda.pl

    e) w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP- www.epuap.gov.pl

   

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Zawadzka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2016 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Zawadzka
Ilość wyświetleń: 1502
03 listopada 2016 11:23 (Iwona Zawadzka) - Opublikowanie dokumentu.
03 listopada 2016 11:21 (Iwona Zawadzka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
03 listopada 2016 11:21 (Iwona Zawadzka) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)