Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany mpzp-Klebark Mały (Grądek)

Purda, dnia 06.04.2020 r.

Wójt Gminy Purda

Purda 19, 11-030 Purda

 

Znak: GPO.6722.1.2020

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klebark Mały

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Purda Uchwały Nr XIX/116/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klebark Mały oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie* na adres: Urząd Gminy Purda, Purda 19, 11-030 Purda, w terminie 21 dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Purda.

                                                                                                                                                    

*  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

 

            Wójt Gminy Purda

Teresa Chrostowska

 

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowebędą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu, a nadto:

  1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Wójt Gminy Purda z siedzibą pod adresem: Purda 19, 11-030 Purda.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail iod@purda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
  5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Purda.
  8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2020 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 227
30 kwietnia 2020 11:53 (Martyna Gołaszewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2020 11:52 (Martyna Gołaszewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2020 11:46 (Martyna Gołaszewska) - Dodanie załącznika [pur_mpzp_kleb_m_2019_ogl_bip_2020_03_20.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)