Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA dot. gospodarki odpadami na terenie gminy Purda

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy jest firma: REMONDIS OLSZTYN Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie i adresem ul. Partyzantów 3, 10 - 522 Olsztyn. Miejscem zagospodarowania wszystkich odpadów z terenu gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynie Sp. zo.o (ZGOK) Osiągnięty...

OBWIESZCZENIE „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1MW na części działki nr 98/7 obręb geodezyjny Wyrandy, gmina Purda”

OBWIESZCZENIE Stosownie do zapisów art. 33 – 37 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) zawiadamiam że: prowadzone jest postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia...

Zatrzymaj banner przewijany