Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Harmonogram Sesji Rady Gminy na 2020 rok

30 grudnia 2020 r. godz. 10:00

Terminy i godziny sesji mogą ulec zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Informacja o obecności gości na sesji Rady Gminy - 26.10.2020 r.

INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku z rozszerzającą się liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym regionie, oraz wprowadzenie w nim "żółtej strefy", która ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach do 25 osób, wyłącza się udział publiczności w obradach rady.
Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXVII Sesja Rady Gminy Purda 26 października 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) zawiadamiam, że XXVII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 października 2020 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w hali sportowej w Marcinkowie.

Nazwa punktu porządku obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2035.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przejęcia do realizacji od Powiatu Olsztyńskiego zadań własnych polegających na zarządzaniu drogą powiatową Nr 1464N w zakresie budowy chodnika w m. Klebark Wielki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Purda a Gminą Jedwabno, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Purda w 2021 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczeni inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda” dla całego obszaru gminy.
16. Zapytania i interpelacje radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Informacja o obecności gości na sesji Rady Gminy - 29.09.2020 r.

INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku z rozszerzającą się liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym regionie, i ciągle nieustabilizowaną sytuacją epidemiologiczną oraz wymogami Głównej Inspekcji Sanitarnej prosimy o ograniczenie do minimum udział gości w Sesji Rady Gminy Purda.
Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Jeżeli zdecydują się Państwo na obecność na sesji bardzo proszę o zachowanie odległości min. 1,5 m od drugiej osoby, założenie maseczki oraz rękawiczek.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Informacja o obecności gości na sesji Rady Gminy - 26.06.2020 r.

INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku z rozszerzającą się liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym regionie, i ciągle nieustabilizowaną sytuacją epidemiologiczną oraz wymogami Głównej Inspekcji Sanitarnej prosimy o ograniczenie do minimum udział gości w Sesji Rady Gminy Purda.
Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Jeżeli zdecydują się Państwo na obecność na sesji bardzo proszę o zachowanie odległości min. 1,5 m od drugiej osoby, założenie maseczki oraz rękawiczek.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXV Nadzywczajna Sesja Rady Gminy Purda - 27 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że zwołuje XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) godz. 1600 w hali sportowej w Marcinkowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020 – 2035.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2020.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Olsztyńskiego.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Purdzie oraz organizacji i trybu jej działania.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
9. Zakończenie obrad.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego mając na uwadze zalecenia służb sanitarnych dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, oraz potwierdzonymi przypadkami koronawirusa na terenie naszej gminy informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Purda.
Mając powyższe na względzie informuję, że Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się bez udziału mieszkańców. Proszę również Sołtysów o pozostanie w domach i korzystanie z udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXVI Sesja Rady Gminy Purda 29 września 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) zawiadamiam, że XXVI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 września 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 w hali sportowej w Marcinkowie.

Nazwa punktu porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Przyjęcie protokołów z XXIV, XXV Sesji Rady Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2035.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Purda a Gminą Jedwabno, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda obejmującego teren w miejscowości Klewki położony przy drodze powiatowej nr 1463 N.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klewki - działki oznaczone nr geodezyjnymi: 27/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/8, 27/9, 27/11, 27/12, 27/13 oraz części działek nr 15/4, 25 i nr 39/2.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXIV Sesja Rady Gminy Purda - 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w hali sportowej w Marcinkowie.

Nazwa punktu porządku obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII Sesji Rady Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2035.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na zamianę działek w obrębie Klewki na terenie gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Purda zadań zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Purda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Purda na rok szkolny 2020/2021.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gminy Purda”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
16. Debata nad Raportem o stanie Gminy Purda za rok 2019.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Purda za rok 2019.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
21. Zapytania i interpelacje radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że osoby zainteresowane zabraniem głosu na sesji podczas debaty nad raportem o stanie gminy, zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącej Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie wraz z listą podpisów składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony zostanie raport.W debacie maksymalnie może wziąć udział 15 mieszkańców, liczy się kolejność zgłoszeń.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 28 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713./ zwołuje na wniosek Wójta Gminy Purda
XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020r. o godz. 16:00 w hali sportowej w Marcinkowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2035.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2020.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2020 roku"
7.Zakończenie obrad.

INFORMACJA!

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Purda.
Mając powyższe na względzie informuję, że Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się
bez udziału mieszkańców. Proszę również Sołtysów o pozostanie w domach i korzystanie
z udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Przewodniczący Rady Gminy Purda
/-/Jolanta Wilga

XXII Sesja Rady Gminy Purda - 28 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XXII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 28 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI Sesji Rady Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/2 o powierzchni 0,0342 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda oraz udziału w ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/2 o powierzchni 0,0283 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Purda oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2020.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2020.
16. Zapytania i interpelacje radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 17 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 17 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020 – 2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2020.
5. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 10 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuje XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 10 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 12 00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie .

Nazwa punktu porządku obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2020 2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Purda na rok 2020.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda kontroli w Urzędzie Gminy w Purdzie oraz w miejscu śmiertelnego wypadku na terenie oczyszczalni ścieków w Bałdach, który miał miejsce dnia 23.08.2019 r.
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIX Sesja Rady Gminy Purda - 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XIX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Purda.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2031.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2020 rok.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klebark Mały.
11.Rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Purda na rok szkolny 2019/2020.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Purda.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-149/09 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz mieszkaniowego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Purda.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
18.Zapytania i interpelacje radnych.
19.Sprawy różne.
20.Zakończenie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XVIII Sesja Rady Gminy Purda - 29 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XVIII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4.Przyjęcie protokołów z IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII Sesji Rady Gminy Purda.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Purda w 2020 roku.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172 o powierzchni 0,2200 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/2 o powierzchni 0,0342 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda oraz udziału w ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/2 o powierzchni 0,0283 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023.
16.Zapytania i interpelacje radnych.
17.Sprawy różne.
18.Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XVII Sesja Rady Gminy Purda - 28.10.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XVII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4.Przyjęcie protokołów z IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI Sesji Rady Gminy Purda
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7.Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy Purda.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023.
9.Zapytania i interpelacje radnych.
10.Sprawy różne.
11.Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XVI Sesja Rady Gminy Purda - 27 września 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XVI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 27 września 2019 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda kontroli wydatków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Prejłowo w latach 2017-2018 oraz kontroli działalności Sołtysa Sołectwa Prejłowo pełniącego funkcję w kadencji 2015-2019.
10. Zapytania i interpelacje radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam,
że zwołuję XV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
13 września 2019 r. (piątek) godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda.
5. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam,
że zwołuję XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
22 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
6. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 30 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Purda zadań zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda od dnia 1 września 2019 roku.
7.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 5 lipca 2019 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2033.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019
4.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Informacja o wznowieniu obrad Rady Gminy Purda

Informuję , że w związku z przerwaniem w dniu wczorajszym XI sesji Rady Gminy Purda, obrady Rady zostaną wznowione w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca (piątek) 2019 r. godz. 13:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

XI Sesja Rady Gminy Purda 27 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję XI Sesję Rady Gminy Purda na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian.
3. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Purda za rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Purda za rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019- 2033.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy Purda z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Purda przez inne niż Gmina Purda osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania pobranej dotacji.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
18. Zapytania i interpelacje radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że osoby zainteresowane zabraniem głosu na sesji podczas debaty nad raportem o stanie gminy, zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącej Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie wraz z listą podpisów składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony zostanie raport.W debacie maksymalnie może wziąć udział 15 mieszkańców, liczy się kolejność zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

X nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuje X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
11 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/264/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

IX sesja Rady Gminy Purda 30 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) zawiadamiam, że IX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Purda.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Purda.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda 14 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 446) zwołuje na dzień 14 maja 2019 r. na godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie VIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

UWAGA zmiana terminu VII sesji Rady Gminy Purda!

Informuję, że VII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VII Sesja Rady Gminy Purda 22 marca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że VII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 22 marca 2019 r. (piątek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z IV, V i VI sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2019 roku”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego
11. Zapytania i interpelację radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VI sesja Rady Gminy Purda - 27.02.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.)zawiadamiam, że VI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 27 lutego 2019 r. (środa) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu inwestycyjnego w obrębie Linowo, gmina Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Purda oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

V sesja Rady Gminy Purda - 24.01.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.)zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Purda zarządzonych na 20 stycznia 2019 r.
3. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
4. Przyjęcie protokołu z II i III sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda na lata 2019-2021”
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Wójta Gminy Purda.
12. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Kierownika GOPS Purda.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
Jolanta Wilga

IV sesja Rady Gminy Purda - 14 stycznia 2019 r.

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Purda została zwołana, jako nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Purda na poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy w Purdzie.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.
Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Skład

Przewodnicząca Rady

Wiceprzewodnicząca Rady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiceprzeowdniczący Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Budżetu

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

radna, sołtys sołectwa Trękusek

radny, sołtys sołectwa Stary Olsztyn

radna, sołtys sołectwa Klebark Wielki

radny, sołtys sołectwa Szczęsne

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 50524
24 listopada 2020 12:06 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
19 października 2020 09:39 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.
19 października 2020 09:30 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.