Zapytania i Interpelacje

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 24

ust. 3 - W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje izapytania do wójta.

ust. 4 - Interpelacja dotyczy spraw oistotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zniej pytania.

ust. 5 - Zapytania składa się wsprawach aktualnych problemów gminy, atakże wcelu uzyskania informacji okonkretnym stanie faktycznym. Przepis ust.4zdaniedrugie stosuje się odpowiednio.

ust. 6 - Interpelacje izapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż wterminie 14dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

ust. 7 - Treść interpelacji izapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację wBiuletynieInformacji Publicznej ina stronie internetowej gminy, oraz winny sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Marchewka
Ilość wyświetleń: 1145
23 lipca 2019 12:28 (Justyna Marchewka) - Zmiana treści zakładki.
23 lipca 2019 12:27 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej zakładki.