Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Purda, ul. Purda 19, 11-030 Purda.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Purda jest Michał Stokłos, e-mail: iod@purda.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można poprzez adres e-mail: iod@purda.pl Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach, dylematach z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Gminę (np. rozpatrzenia wniosku, skargi, petycji, pisma).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Purda oraz podmioty zaufane działające na podstawie odpowiedniej umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi wykorzystani tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. 
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą ulegały profilowaniu.

 

 

                                                                                              

                                                                                  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2018 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Ludkiewicz
Ilość wyświetleń: 547
13 czerwca 2019 12:16 Justyna Marchewka - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2018 15:27 Adam Ludkiewicz - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2018 08:16 Adam Ludkiewicz - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::XVI Sesja Rady Gminy Purda 27.09.2019 r. ogdz.: 10:00 świetlica wiejska w Purdzie::