Ogłoszenia o dzierżawie nieruchomości

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Marcinkowo

Wójt Gminy Purda

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

  1. 1.      Część nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze KW OL1O/00131288/2, położonej w obrębie Marcinkowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285/8 o pow. 0,7986 ha, na której posadowione są nieruchomości budynkowe, tj. lokal użytkowy o powierzchni 120,60 m2, położony w budynku o numerze porządkowym 8, obręb Marcinkowo, gmina Purda z przeznaczeniem na magazyny – oddanie w najem na okres
    5 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 2,00 zł/1m2 netto miesięcznie.

 

Najem przedmiotowego lokalu następuje z równoczesnym udostępnieniem części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285/8, obręb Marcinkowo, gmina Purda, niezbędnej w celu swobodnego dojścia i dojazdu do przedmiotowego lokalu użytkowego.

 

W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące służebności przesyłu.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w w/w pozycjach.

 

Nieruchomość została przeznaczona do oddania w najem Zarządzeniem Nr 82/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę i najem.

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Oddanie w najem nieruchomości będącej przedmiotem umowy najmu nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Najemca będzie zobowiązany w umowie najmu złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie ewentualnej różnicy w powierzchni najmowanej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy najmu w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Najemcy.

 

Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie
(woj. warmińsko-mazurskie) Purda 19, 11-030 Purda

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 12 grudnia 2017 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony (wadium część lokalu użytkowego o numerze porządkowym 8, obręb Marcinkowo, gmina Purda – 48,24 zł).

Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 10 listopada 2017 roku.

 

 

Purda, dnia 8 listopada 2017 roku

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.11.2017r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2017 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 584
10 listopada 2017 09:01 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie załącznika [skan_ii_ogloszenie_marcinkowo_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 listopada 2017 09:01 (Magdalena Dawidczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)