Aktualne

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Promocji i Współpracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

            Wójt Gminy Purda ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji
i współpracy w Urzędzie Gminy w Purdzie, Purda nr 19, 11-030 Purda

 

 1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. promocji i współpracy

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydata:

a) jest obywatelem polskim;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) posiada wykształcenie wyższe;

d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

f) staż pracy minimum 3 lata.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) kultura, rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość;

b) prawo jazdy kategorii B;

c) znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego;

d) umiejętność pracy w zespole;

e) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. przygotowanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie,
 2. promocja gminy, w tym inicjowanie promocji gospodarczej,
 3. kreowanie wizerunku gminy poprzez organizowanie imprez promocyjnych informujących o jej potencjale gospodarczym,
 4. dbałość o wizerunek Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, m. in. poprzez utrzymywanie kontaktu z mediami, organizację i obsługę konferencji prasowych, przygotowywanie serwisów informacyjnych i ewentualnych sprostowań dla prasy,
 5. redagowanie strony internetowej Gminy oraz portali społecznościowych,
 6. kompletowanie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń,
 7. realizowanie zadań w zakresie integracji europejskiej,
 8. udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno-gospodarczym we współpracy z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi,
 9. współpraca z jednostkami oraz organizacjami gminnymi i ponad gminnymi w zakresie wymiany informacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych,
 10. prowadzenie ewidencji klubów sportowych,
 11. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 12. sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
 13. współudział w organizacji gminnych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 14. współpraca krajowa i zagraniczna,
 15. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych i pozakonkursowych dla organizacji pozarządowych, w tym kontrola i rozliczenia,
 16. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i możliwości pozyskiwania środków publicznych przez przedsiębiorców, pracodawców, rolników, organizacji pozarządowych, sołectw oraz innych grup zawodowych i społecznych,
 17. przygotowanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie,
 18. promocja gminy, w tym inicjowanie promocji gospodarczej,
 19. kreowanie wizerunku gminy poprzez organizowanie imprez promocyjnych informujących o jej potencjale gospodarczym,
 20. dbałość o wizerunek Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych, m. in. poprzez utrzymywanie kontaktu z mediami, organizację i obsługę konferencji prasowych, przygotowywanie serwisów informacyjnych i ewentualnych sprostowań dla prasy,
 21. redagowanie strony internetowej Gminy oraz portali społecznościowych.

 

 1. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

b) miejsce: Urząd Gminy w Purdzie, 11-030 Purda nr 19;

c) liczba stanowisk pracy: 1.

Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora ds. promocji i współpracy będzie podlegała bezpośrednio Wójtowi Gminy Purda.

 

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

e) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

g) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

h) kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

j) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. Inne dokumenty i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

 1. Wskaźniki zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędzie Gminy w Purdzie w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 1 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. promocji i współpracy” do dnia 29 kwietnia 2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) do godz. 1000.

 

 

 1. Inne informacje:

Oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Purdzie: www.bip.purda.pl  oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Purdzie.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Planowany termin zatrudnienia: 01.05.2019 rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 522 89 64.

 

Do wiadomości publicznej podano dnia  17 kwietnia 2019 rok.

 

 

Purda, dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2019 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kruszyńska
Ilość wyświetleń: 465
17 kwietnia 2019 15:02 (Lucyna Kruszyńska) - Opublikowanie dokumentu.
17 kwietnia 2019 15:01 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie załącznika [obowiazek_informacyjny_purda.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
17 kwietnia 2019 15:01 (Lucyna Kruszyńska) - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_rodo.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)