Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PURDA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Purda

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PURDA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Purda

 

Na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach jego oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Purda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 kwietnia 2018r. do 22 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Purdzie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 17 maja 2018r.
o godzinie 16:00 w Świetlicy wiejskiej w Klewkach, mieszczącą się pod adresem Klewki 15.

 

Zgodnie z art.11. pkt.11. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać w postaci pisemnej lub elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r., o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 nr 130 poz. 1450),
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U 2014 poz.1114).
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U 2014 poz. 1114).


Uwagi  do projektu zmiany Studium oraz do prognozy mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ostatniego dnia wyłożenia Studium, to jest do dnia 13.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie. Uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Gołaszewska
Ilość wyświetleń: 460
23 kwietnia 2018 15:08 Martyna Gołaszewska - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wylozeniu_suikzp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2018 15:07 Martyna Gołaszewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany