Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Stanowiska

Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Informacje

Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - Agnieszka Wiśniewska

tel. 89 522 89 58
a.wisniewska@purda.pl

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy w szczególności:

1)przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie,
2)promocja Gminy, w tym inicjowanie promocji kultury i turystyki oraz promocji gospodarczej,
3)kreowanie wizerunku Gminy poprzez
organizowanie imprez promocyjnych informujących o jego potencjale kulturalnym, turystycznym i gospodarczym,
4)opracowywanie i prezentacja ofert służących promocji przedsięwzięć kulturalnych,
turystycznych i gospodarczych,
5)prowadzenie spraw informacyjnych Urzędu,
6)dbanie o wizerunek Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych m.in. poprzez
utrzymywanie kontaktu z mediami, organizację i obsługę konferencji prasowych, przygotowywanie serwisów informacyjnych i ewentualnych sprostowań dla prasy,
7)koordynowanie działań kulturalnych i rekreacyjnych na bazie świetlic wiejskich,
8)prowadzenie współpracy z ośrodkami wczasowymi i podmiotami działającymi w sektorze turystyki,
9)współudział w opracowaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Gminy,
10)prowadzenie banku informacji o Gminie w zakresie:
a)tworzenia informacji turystycznej, organizacja biura informacji turystycznej,
b)opracowywania projektów folderów turystycznych i gospodarczych,
c)opracowywania informacji przeznaczonych do środków masowego przekazu,
11)przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych,
12)inicjowanie działań służących rozwojowi Gminy poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą,
13)organizowanie i merytoryczna obsługa spotkań organów Gminy z podmiotami zagranicznymi,
14)gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o programach pomocowych,
15)inspirowanie i udział w realizacji programów pomocowych,
16)sporządzanie sprawozdań i informacji z wykorzystania środków pomocowych,
17)opracowywanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji komunalnych
oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w tym zakresie,
18)wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w zakresie promocji Gminy, kultury, upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i turystyki, w szczególności:
a)przeprowadzanie konkursu ofert na zadania z zakresu promocji Gminy, kultury, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
b)prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na przekazanie dotacji z zakresu
promocji Gminy, kultury, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
c)kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji w porozumieniu z Referatem Budżetu i Finansów,
19)pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych i promocyjnych,
20)prowadzenie ewidencji pól namiotowych i obiektów turystycznych,
21)kompletowanie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków i
stowarzyszeń,
22)realizowanie zadań w zakresie integracji europejskiej,
23)udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno-gospodarczym we współpracy
z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi,
24)współpraca z jednostkami oraz organizacjami gminnymi i ponad gminnymi w zakresie wymiany informacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych,
25)realizowanie form konkursowych ogłoszonych przez Wójta w zakresie działań promujących
inicjatywy lokalne,
26)wykorzystywanie multimedialnych form informacji, w tym bieżące redagowanie gminnej
strony internetowej,
27)prowadzenie ewidencji klubów sportowych,
28)prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
29)sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
30)współudział w organizacji gminnych imprez sportowych i rekreacyjnych,
31)współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, sołtysami i radami sołeckimi,
32)współpraca krajowa i zagraniczna

Dokumenty

Organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2017 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lucyna Kruszyńska
Ilość wyświetleń: 2685
07 marca 2019 12:37 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja danych stanowiska: Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
07 marca 2019 12:36 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych jednostki.
07 marca 2019 12:35 (Justyna Marchewka) - Zmiana danych jednostki.