Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Harmonogram Sesji Rady Gminy na 2020 rok

28 września 2020 r. godz. 10:00
26 października 2020 r. godz. 10:00
27 listopada 2020 r. godz. 10:00
30 grudnia 2020 r. godz. 10:00

Terminy i godziny sesji mogą ulec zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Informacja o obecności gości na sesji Rady Gminy - 26.06.2020 r.

INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku z rozszerzającą się liczbą zachorowań na COVID-19 w naszym regionie, i ciągle nieustabilizowaną sytuacją epidemiologiczną oraz wymogami Głównej Inspekcji Sanitarnej prosimy o ograniczenie do minimum udział gości w Sesji Rady Gminy Purda.
Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Jeżeli zdecydują się Państwo na obecność na sesji bardzo proszę o zachowanie odległości min. 1,5 m od drugiej osoby, założenie maseczki oraz rękawiczek.
Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXIV Sesja Rady Gminy Purda - 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w hali sportowej w Marcinkowie.

Nazwa punktu porządku obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII Sesji Rady Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2035.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na zamianę działek w obrębie Klewki na terenie gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Purda zadań zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Purda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Purda na rok szkolny 2020/2021.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gminy Purda”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
16. Debata nad Raportem o stanie Gminy Purda za rok 2019.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Purda za rok 2019.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
21. Zapytania i interpelacje radnych.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że osoby zainteresowane zabraniem głosu na sesji podczas debaty nad raportem o stanie gminy, zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącej Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie wraz z listą podpisów składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony zostanie raport.W debacie maksymalnie może wziąć udział 15 mieszkańców, liczy się kolejność zgłoszeń.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 28 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713./ zwołuje na wniosek Wójta Gminy Purda
XXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020r. o godz. 16:00 w hali sportowej w Marcinkowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2035.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2020.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2020 roku"
7.Zakończenie obrad.

INFORMACJA!

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Purda.
Mając powyższe na względzie informuję, że Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się
bez udziału mieszkańców. Proszę również Sołtysów o pozostanie w domach i korzystanie
z udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.
Sesja Rady Gminy Purda dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.purda.pl zakładka transmisje sesji lub www.purda.pl zakładka rada gminy →transmisje sesji.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Przewodniczący Rady Gminy Purda
/-/Jolanta Wilga

XXII Sesja Rady Gminy Purda - 28 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XXII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 28 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI Sesji Rady Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/2 o powierzchni 0,0342 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda oraz udziału w ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/2 o powierzchni 0,0283 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Purda oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2020.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2020.
16. Zapytania i interpelacje radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 17 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 17 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020 – 2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2020.
5. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda - 10 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuje XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 10 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 12 00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie .

Nazwa punktu porządku obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2020 2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Purda na rok 2020.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda kontroli w Urzędzie Gminy w Purdzie oraz w miejscu śmiertelnego wypadku na terenie oczyszczalni ścieków w Bałdach, który miał miejsce dnia 23.08.2019 r.
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIX Sesja Rady Gminy Purda - 30 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XIX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4.Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Purda.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2020-2031.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2020 rok.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Klebark Mały.
11.Rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Purda na rok szkolny 2019/2020.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Purda.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-149/09 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz mieszkaniowego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Purda.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
18.Zapytania i interpelacje radnych.
19.Sprawy różne.
20.Zakończenie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XVIII Sesja Rady Gminy Purda - 29 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XVIII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 29 listopada 2019 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4.Przyjęcie protokołów z IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII Sesji Rady Gminy Purda.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Purda w 2020 roku.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172 o powierzchni 0,2200 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/2 o powierzchni 0,0342 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda oraz udziału w ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/2 o powierzchni 0,0283 ha, położonej w obrębie Marcinkowo, gmina Purda.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023.
16.Zapytania i interpelacje radnych.
17.Sprawy różne.
18.Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XVII Sesja Rady Gminy Purda - 28.10.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XVII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4.Przyjęcie protokołów z IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI Sesji Rady Gminy Purda
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7.Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy Purda.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023.
9.Zapytania i interpelacje radnych.
10.Sprawy różne.
11.Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XVI Sesja Rady Gminy Purda - 27 września 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że XVI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 27 września 2019 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2020-2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Purda.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda kontroli wydatków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Prejłowo w latach 2017-2018 oraz kontroli działalności Sołtysa Sołectwa Prejłowo pełniącego funkcję w kadencji 2015-2019.
10. Zapytania i interpelacje radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam,
że zwołuję XV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
13 września 2019 r. (piątek) godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda.
5. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam,
że zwołuję XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
22 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
6. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 30 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Purda zadań zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda od dnia 1 września 2019 roku.
7.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 5 lipca 2019 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2033.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019
4.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Informacja o wznowieniu obrad Rady Gminy Purda

Informuję , że w związku z przerwaniem w dniu wczorajszym XI sesji Rady Gminy Purda, obrady Rady zostaną wznowione w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca (piątek) 2019 r. godz. 13:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

XI Sesja Rady Gminy Purda 27 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję XI Sesję Rady Gminy Purda na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian.
3. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Purda za rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Purda za rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019- 2033.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy Purda z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Purda przez inne niż Gmina Purda osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania pobranej dotacji.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
18. Zapytania i interpelacje radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że osoby zainteresowane zabraniem głosu na sesji podczas debaty nad raportem o stanie gminy, zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącej Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie wraz z listą podpisów składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony zostanie raport.W debacie maksymalnie może wziąć udział 15 mieszkańców, liczy się kolejność zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

X nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuje X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
11 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/264/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

IX sesja Rady Gminy Purda 30 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) zawiadamiam, że IX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Purda.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Purda.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda 14 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 446) zwołuje na dzień 14 maja 2019 r. na godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie VIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

UWAGA zmiana terminu VII sesji Rady Gminy Purda!

Informuję, że VII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VII Sesja Rady Gminy Purda 22 marca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że VII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 22 marca 2019 r. (piątek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z IV, V i VI sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2019 roku”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego
11. Zapytania i interpelację radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VI sesja Rady Gminy Purda - 27.02.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.)zawiadamiam, że VI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 27 lutego 2019 r. (środa) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu inwestycyjnego w obrębie Linowo, gmina Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Purda oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

V sesja Rady Gminy Purda - 24.01.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.)zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Purda zarządzonych na 20 stycznia 2019 r.
3. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
4. Przyjęcie protokołu z II i III sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda na lata 2019-2021”
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Wójta Gminy Purda.
12. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Kierownika GOPS Purda.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
Jolanta Wilga

IV sesja Rady Gminy Purda - 14 stycznia 2019 r.

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Purda została zwołana, jako nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Purda na poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy w Purdzie.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.
Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Skład

Przewodnicząca Rady

Informacje

Przewodnicząca Rady - Jolanta Wilga

Okręg wyborczy w Klewkach (od nr 23 do nr 30) Przewodnicząca rady gminy
Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji
Wieloletni pracownik sfery budżetowej, działacz społeczny. Wykształcenie wyższe – polityka samorządowa i regionalna

Wiceprzewodnicząca Rady

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady - Bożena Ślubowska

Okręgu wyborczy sołectw Nowa Wieś i Przykop,
Wiceprzewodnicząca rady
Członek komisji polityki społecznej i rodziny
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni nauczyciel i dyrektor ZSP w Nowej Wsi. Sołtys Sołectwa Przykop.

Informacje

- Aleksander Pepłowski

Okręg wyborczy sołectwa Giławy. Przewodniczący komisji rewizyjnej. Leśniczy z ponad 40-letnim stażem.

Informacje

- Andrzej Chojnowski

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Mały
Przewodniczący komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Przedstawiciel gminy w Warmińskim Związku Gmin. Od 15 lat przedsiębiorca w dziedzinie turystyki, rolnik od 30 lat.

Informacje

- Mieczysław Puzio

Okręg wyborczy sołectw Prejłowo i Pajtuny. Przewodniczący komisji polityki
społecznej i rodziny. Wieloletni pedagog szkolny.

Informacje

- Grzegorz Nosek

Okręg wyborczy sołectwa Purda. Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Zawodowo od 20 lat dyrektor francuskiej firmy Robin.

Informacje

- Alfred Studniak

Okręg wyborczy sołectw Zgniłocha, Nowa Kaletka i Chaberkowo. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Wieloletni radny, działacz sportowy.

Informacje

- Genowefa Brach

Okręg wyborczy sołectw Trękusek i Kaborno. Członek komisji rewizyjnej. Wieloletni działacz społeczny, Sołtys Sołectwa Trękusek.

Informacje

- Mariola Poko

Okręg wyborczy sołectw Szczęsne i Ostrzeszewo. Członek komisji rewizyjnej. Działacz społeczny. Członek Koła Gospodyń Wiejskich "Szczęściary".

Informacje

- Jerzy Pykało

Okręg wyborczy sołectwa Klewki (domy od nr. 1-22, od nr 23A do nr 23Z, od nr 31 do końca numeracji domów), Biedówko, Wojtkowizna. Członek komisji rewizyjnej.
Wieloletni sołtys sołectwa Klewki oraz działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Zdzisław Brodzik

Okręg wyborczy sołectw Stary Olsztyn i Trękus. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Sołtys sołectwa Stary Olsztyn, działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Przemysław Pasztaleniec

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Wielki. Wybrany w wyborach uzupełniających 20 maja 2016 r. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Strażak OSP Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim.

Informacje

- Dawid Kicki

Okręg wyborczy sołectw Silice i Patryki. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji rewizyjnej. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca.

Informacje

- Iwona Grzejdziak

Okręg wyborczy sołectw Butryny i Bałdzki Piec. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Emerytowany funkcjonariusz policji.

Informacje

- Marzena Wrycz-Rekowska

Okręg wyborczy sołectw Marcinkowo i Purdka. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Wieloletni pracownik socjalny GOPS Purda, sołtys sołectwa Marcinkowo.

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Marchewka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 46585
01 lipca 2020 09:42 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
18 czerwca 2020 13:20 (Justyna Marchewka) - Aktualizacja informacji.
18 czerwca 2020 13:19 (Justyna Marchewka) - Dodanie nowej informacji.