Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Harmonogram sesji Rady Gminy Purda na 2019 rok

27 września 2019 r. godz. 11
30 października 2019 r. godz. 11
29 listopada 2019 r. godz. 11
27 grudnia 2019 r. godz. 11

Terminy mogą ulec zmianie.

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam,
że zwołuję XV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
13 września 2019 r. (piątek) godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda.
5. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam,
że zwołuję XIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
22 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
6. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 30 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Purda zadań zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Purda od dnia 1 września 2019 roku.
7.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuje XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 5 lipca 2019 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2033.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019
4.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Informacja o wznowieniu obrad Rady Gminy Purda

Informuję , że w związku z przerwaniem w dniu wczorajszym XI sesji Rady Gminy Purda, obrady Rady zostaną wznowione w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca (piątek) 2019 r. godz. 13:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

XI Sesja Rady Gminy Purda 27 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję XI Sesję Rady Gminy Purda na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian.
3. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Purda za rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Purda za rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Purda za rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Purda z tytułu wykonania budżetu Gminy Purda za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019- 2033.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy Purda z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Purda przez inne niż Gmina Purda osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania pobranej dotacji.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Purda.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
18. Zapytania i interpelacje radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że osoby zainteresowane zabraniem głosu na sesji podczas debaty nad raportem o stanie gminy, zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącej Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie wraz z listą podpisów składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony zostanie raport.W debacie maksymalnie może wziąć udział 15 mieszkańców, liczy się kolejność zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

X nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuje X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień
11 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 1600 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/264/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

IX sesja Rady Gminy Purda 30 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) zawiadamiam, że IX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Purda na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Purda.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Purda.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Usługi społeczne dla rodziny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Purda.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda 14 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 446) zwołuje na dzień 14 maja 2019 r. na godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie VIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

UWAGA zmiana terminu VII sesji Rady Gminy Purda!

Informuję, że VII sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VII Sesja Rady Gminy Purda 22 marca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że VII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 22 marca 2019 r. (piątek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z IV, V i VI sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Purda na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2019 roku”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego
11. Zapytania i interpelację radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

VI sesja Rady Gminy Purda - 27.02.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.)zawiadamiam, że VI Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 27 lutego 2019 r. (środa) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu inwestycyjnego w obrębie Linowo, gmina Purda.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Purda oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Purda.
14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

V sesja Rady Gminy Purda - 24.01.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.)zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Purda zarządzonych na 20 stycznia 2019 r.
3. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
4. Przyjęcie protokołu z II i III sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda na lata 2019-2021”
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2019.
11. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Wójta Gminy Purda.
12. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Kierownika GOPS Purda.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
Jolanta Wilga

IV sesja Rady Gminy Purda - 14 stycznia 2019 r.

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Purda została zwołana, jako nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Purda na poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy w Purdzie.
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.
Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Skład

Przewodnicząca Rady

Informacje

Przewodnicząca Rady - Jolanta Wilga

Okręg wyborczy w Klewkach (od nr 23 do nr 30) Przewodnicząca rady gminy
Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji
Wieloletni pracownik sfery budżetowej, działacz społeczny. Wykształcenie wyższe – polityka samorządowa i regionalna

Wiceprzewodnicząca Rady

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady - Bożena Ślubowska

Okręgu wyborczy sołectw Nowa Wieś i Przykop,
Wiceprzewodnicząca rady
Członek komisji polityki społecznej i rodziny
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni nauczyciel i dyrektor ZSP w Nowej Wsi. Sołtys Sołectwa Przykop.

Informacje

- Aleksander Pepłowski

Okręg wyborczy sołectwa Giławy. Przewodniczący komisji rewizyjnej. Leśniczy z ponad 40-letnim stażem.

Informacje

- Andrzej Chojnowski

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Mały
Przewodniczący komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Przedstawiciel gminy w Warmińskim Związku Gmin. Od 15 lat przedsiębiorca w dziedzinie turystyki, rolnik od 30 lat.

Informacje

- Mieczysław Puzio

Okręg wyborczy sołectw Prejłowo i Pajtuny. Przewodniczący komisji polityki
społecznej i rodziny. Wieloletni pedagog szkolny.

Informacje

- Grzegorz Nosek

Okręg wyborczy sołectwa Purda. Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Zawodowo od 20 lat dyrektor francuskiej firmy Robin.

Informacje

- Alfred Studniak

Okręg wyborczy sołectw Zgniłocha, Nowa Kaletka i Chaberkowo. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Wieloletni radny, działacz sportowy.

Informacje

- Genowefa Brach

Okręg wyborczy sołectw Trękusek i Kaborno. Członek komisji rewizyjnej. Wieloletni działacz społeczny, Sołtys Sołectwa Trękusek.

Informacje

- Mariola Poko

Okręg wyborczy sołectw Szczęsne i Ostrzeszewo. Członek komisji rewizyjnej. Działacz społeczny. Członek Koła Gospodyń Wiejskich "Szczęściary".

Informacje

- Jerzy Pykało

Okręg wyborczy sołectwa Klewki (domy od nr. 1-22, od nr 23A do nr 23Z, od nr 31 do końca numeracji domów), Biedówko, Wojtkowizna. Członek komisji rewizyjnej.
Wieloletni sołtys sołectwa Klewki oraz działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Zdzisław Brodzik

Okręg wyborczy sołectw Stary Olsztyn i Trękus. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Sołtys sołectwa Stary Olsztyn, działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Przemysław Pasztaleniec

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Wielki. Wybrany w wyborach uzupełniających 20 maja 2016 r. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Strażak OSP Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim.

Informacje

- Dawid Kicki

Okręg wyborczy sołectw Silice i Patryki. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji rewizyjnej. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca.

Informacje

- Iwona Grzejdziak

Okręg wyborczy sołectw Butryny i Bałdzki Piec. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Emerytowany funkcjonariusz policji.

Informacje

- Marzena Wrycz-Rekowska

Okręg wyborczy sołectw Marcinkowo i Purdka. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Wieloletni pracownik socjalny GOPS Purda, sołtys sołectwa Marcinkowo.

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Zawadzka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 35764
11 września 2019 11:26 Justyna Marchewka - Dodanie nowej informacji.
05 września 2019 09:07 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych stanowiska: radny.
05 września 2019 09:04 Justyna Marchewka - Dodanie członka komisji: członek.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::Informujemy, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, segregacja - 15 zł, odpady zmieszane - 25 zł od osoby.::UWAGA! Od 1 sierpnia 2019 r. KASA Urzędu Gminy jest zamknięta::