Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego - Bałdy, Kaborno

Wójt Gminy Purda

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.)

 

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie, na stronach internetowych: www.purda.pl, www.bip.purda.pl oraz w prasie:

 

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 1/42 o powierzchni 0,0637 ha
    o numerze KW OL1O/00045937/7 oraz nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer
    1/43 o powierzchni 0,0588 ha o numerze KW OL1O/00045938/4, położone w obrębie geodezyjnym Bałdy  – sprzedaż łączna w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 37 900,00 zł
    .

 

Opis działki o numerze ewidencyjnym 1/42, obręb Bałdy, gmina Purda:

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa.

Opis działki o numerze ewidencyjnym 1/43, obręb Bałdy, gmina Purda:

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji sanitarnej.

Na obu nieruchomościach ustanawia się nieograniczoną w czasie i nieodpłatną służebność dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na rzecz Gminy Purda.

Dojazd do nieruchomości drogą nieurządzoną.

 

  1. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 192 o powierzchni 0,2300 ha położona w obrębie geodezyjnym Kaborno o numerze KW OL1O/00136858/4 – sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza 11 100,00 zł.

 

Na nieruchomość nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W "Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda" - uchwała nr XXXIX/272/14 Rady Gminy Purda z dnia 12 maja 2014 r. , nieruchomość położona jest w strefie II - "rolniczo – turystyczno – wypoczynkowej”, obszar IIA „turystyczny”, tereny leśne.

 

Na nieruchomości występują liczne drzewa i krzewy.

 

Nieruchomości opisane w pozycjach 1 i 2 nie są obciążone prawami osób trzecich, wynikającymi z działu III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości w pozycjach 1 i 2.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży:

-       Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Purda z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Purda.

Poprzednie przetargi odbyły się:

I przetarg ustny nieograniczony – 22 czerwca 2017 roku

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszym ogłoszeniu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

 

Przetarg odbędzie się 3 października 2017 roku o godzinie 10:00 w pokoju
nr 11a w siedzibie Urzędu Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Purda 19, 11-030 Purda.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej do kasy urzędu w pieniądzu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie nr konta: 29 8838 0005 2016 0800 2001 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu 27 września 2017 roku, pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Cudzoziemcy zamierzający brać udział w przetargu, winni przedłożyć ważne zezwolenie na nabycie nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem:

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg i uchyliła się od zawarcia umowy notarialnej.

 

Wójt Gminy Purda zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Obecność osób, które chcą przystąpić do przetargu i wpłaciły wadium w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem notarialnej umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywca będzie zobowiązany w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Purda z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez  uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Wskazanie, okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy.

Cena sprzedaży nieruchomości powinna być uiszczona w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi Nabywca.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Purdzie, pokój nr 11a lub pod nr tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy w Purdzie, pod adresem www.bip.purda.pl, na oficjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia 24 sierpnia 2017 roku.

 

 

 

Purda, dnia 22 sierpnia 2017 roku

 

 

Sporządziła: Magdalena Siemieńczuk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.08.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodaki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Siemieńczuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2017 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dawidczyk
Ilość wyświetleń: 773
24 sierpnia 2017 08:50 Magdalena Dawidczyk - Dodanie załącznika [baldy_1_42.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2017 08:50 Magdalena Dawidczyk - Dodanie załącznika [skan_2_ogloszenia_baldy_kaborno.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 sierpnia 2017 08:49 Magdalena Dawidczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
NOSEK Grzegorz Krzysztof, lat 49, zam. Purda został wybrany na Radnego Gminy Purda w wyborach uzupełniających, które odbyły się 20 stycznia 2019 r. :: NOSEK Grzegorz Krzysztof, lat 49, zam. Purda został wybrany na Radnego Gminy Purda w wyborach uzupełniających, które odbyły się 20 stycznia 2019 r. ::