Wybory Sołeckie

Wybory Sołtysa Sołectwa Patryki

 

Zarządzenie Nr 18/2017

Wójta Gminy Purda

z dnia 10 lutego 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Patryki

 

            Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z póżn.zm.)  oraz załącznika nr 14 do uchwały Nr VI-46/03 Rady Gminy Purda z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Purda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003 r. Nr 129, poz. 1681 ze zm.) w związku z rezygnacją Pana Pawła Szenk z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Patryki zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Ustalam termin oraz miejsce przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Patryki na dzień 17 lutego 2017 r. godz. 18:00 w budynku nr 6 (świetlica wiejska) w
Patrykach.

 

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Panią Iwonę Zawadzką– Kierownika referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich.

 

§ 3. 1. Zebranie wiejskie jest ważne jeśli mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni nie później niż na 7 dni przed datą zebrania i bierze w nim udział co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczestniczy 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu
i miejscu o 30 min. późnieji będzie ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób.

 

3. Wyboru Sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           Wójt Gminy Purda

                                                                                           Piotr Karol Płoski

 

 

 SOŁTYSEM SOŁECTWA PATRYKI ZOSTAŁ DAWID KICKI

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.02.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Zawadzka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2017 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Zawadzka
Ilość wyświetleń: 561
20 lutego 2017 08:48 Iwona Zawadzka - Zmiana danych dokumentu. WYNIKI (Dokument opublikowany)
10 lutego 2017 13:08 Iwona Zawadzka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)