Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Stanowiska

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich; Archiwista Zakładowy

Informacje

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich; Archiwista Zakładowy - Iwona Zawadzka

i.zawadzka@purda.pl
tel.: 89 522 89 56

Inspektor ds. Kancelarii

Informacje

Inspektor ds. Kancelarii - Lidia Szymczyk-Olechno

l.szymczyk-olechno@purda.pl
tel.: 89 512 22 23

Inspektor ds. Obsługi Rady i Zaopatrzenia

Informacje

Inspektor ds. Obsługi Rady i Zaopatrzenia - Justyna Marchewka

j.galazka@purda.pl
tel.: 89 522 89 55

Inspektor ds. Ewidencji Ludności I Działalności Gospodarczej

Informacje

Inspektor ds. Ewidencji Ludności I Działalności Gospodarczej - Anna Gil

urlop macierzyński

Młodszy Referent ds. Ewidencji ludności i Działalności gospodarczej

Informacje

Młodszy Referent ds. Ewidencji ludności i Działalności gospodarczej - Patrycja Karpowicz

p.karpowicz@purda.pl
89 522 89 52

zastępstwo za Panią Annę Gil

Pomoc administracyjna

Informacje

Pomoc administracyjna - Beata Bralewska

b.bralewska@purda.pl
tel.: 89 522 89 56

Inspektor ds. Obsługi Biura Interesanta

Informacje

Inspektor ds. Obsługi Biura Interesanta - Lucyna Kruszyńska

nr tel. 895228955
adres e-mail: l.kruszynska@purda.pl

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,
2) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
3) obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,
4) przyjmowanie, rozdzielenie i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
5) prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wypływającej z urzędu,
6) zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Urzędzie,
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
8) organizowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i k.p.a.,
9) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, przepisów ogólnie obowiązujących, uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
10) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady i jej komisji,
11) prowadzenie obsługi Rady i jej komisji,
12) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez Radnych,
13) zarządzanie budynkiem i gospodarowanie lokalami biurowymi,
14) gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego,
15) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendum,
16) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności,
17) prowadzenie kartoteki osób zamieszkałych na pobyt stały oraz systemu identyfikacyjnego,
18) współdziałanie z organami policji w zakresie przestrzegania przepisów meldunkowych,
19) prowadzenie ewidencji cudzoziemców,
20) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie spisu wyborców,
21) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
22) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
23) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
24) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
25) nadzór merytoryczny nad obiegiem dokumentów związanych z dostępem do informacji publicznej oraz Biuletynem Informacji Publicznej.

Do zadań Stanowiska ds. Archiwum Zakładowego należy w szczególności:

1) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do Archiwum Państwowego,
2) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
3) przechowywanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przyjętej dokumentacji,
4) prowadzenie ewidencji akt,
5) udostępnianie dokumentacji,
6) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
7) wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
8) przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę lub zniszczenie, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego,
9) bieżąca współpraca z Archiwum Państwowym,
10) udostępnianie informacji publicznej ze zbiorów archiwalnych,
11) sporządzanie i przesyłanie do Archiwum Państwowego sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego.

Dokumenty

Akty prawne

Wybory

Informacja publiczna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Zawadzka
Ilość wyświetleń: 1644
17 lipca 2017 12:36 Lucyna Kruszyńska - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. Obsługi Biura Interesanta.
17 lipca 2017 12:31 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. Ewidencji Ludności I Działalności Gospodarczej.
28 lutego 2017 08:09 Justyna Marchewka - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. Ewidencji Ludności I Działalności Gospodarczej.
Zatrzymaj banner przewijany