Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

XXXVII Sesja Rady Gminy Purda - 23.02.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 23 lutego 2018 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV i XXXVI sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Purda
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Purda, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z tych placówek.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Purda i nadania jej statutu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Senioralnej Rady Gminy Purda oraz nadania jej statutu.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na Wójta Gminy Purda oraz Kierownika GOPS Purda.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji na rok 2018
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2018
15. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Purda za 2017 r.
16. Zapytania i interpelacje radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie
się 20.02.2018 r. godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 20.02.2018 r.
godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda 8 luty 2018 r. godz. 15:00 świetlica Purda.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zmiany obszaru i granic aglomeracji Jedwabno
3. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
Jolanta Wilga

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Purda 22.01.2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuje
XXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda
na dzień 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2018-2033.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na rok 2018.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Puda przez inne niż Gmina Purda osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania pobranej dotacji.
5. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Skład

Przewodnicząca Rady

Informacje

Przewodnicząca Rady - Jolanta Wilga

Okręg wyborczy w Klewkach (od nr 23 do nr 30) Przewodnicząca rady gminy
Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji
Wieloletni pracownik sfery budżetowej, działacz społeczny. Wykształcenie wyższe – polityka samorządowa i regionalna

Wiceprzewodnicząca Rady

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady - Bożena Ślubowska

Okręgu wyborczy sołectw Nowa Wieś i Przykop,
Wiceprzewodnicząca rady
Członek komisji polityki społecznej i rodziny
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni nauczyciel i dyrektor ZSP w Nowej Wsi. Sołtys Sołectwa Przykop.

Informacje

- Aleksander Pepłowski

Okręg wyborczy sołectwa Giławy. Przewodniczący komisji rewizyjnej. Leśniczy z ponad 40-letnim stażem.

Informacje

- Andrzej Chojnowski

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Mały
Przewodniczący komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Przedstawiciel gminy w Warmińskim Związku Gmin. Od 15 lat przedsiębiorca w dziedzinie turystyki, rolnik od 30 lat.

Informacje

- Mieczysław Puzio

Okręg wyborczy sołectw Prejłowo i Pajtuny. Przewodniczący komisji polityki
społecznej i rodziny. Wieloletni pedagog szkolny.

Informacje

- Grzegorz Nosek

Okręg wyborczy sołectwa Purda. Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Zawodowo od 20 lat dyrektor francuskiej firmy Robin.

Informacje

- Alfred Studniak

Okręg wyborczy sołectw Zgniłocha, Nowa Kaletka i Chaberkowo. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Wieloletni radny, działacz sportowy.

Informacje

- Genowefa Brach

Okręg wyborczy sołectw Trękusek i Kaborno. Członek komisji rewizyjnej. Wieloletni działacz społeczny, Sołtys Sołectwa Trękusek.

Informacje

- Mariola Poko

Okręg wyborczy sołectw Szczęsne i Ostrzeszewo. Członek komisji rewizyjnej. Działacz społeczny. Członek Koła Gospodyń Wiejskich "Szczęściary".

Informacje

- Jerzy Pykało

Okręg wyborczy sołectwa Klewki (domy od nr. 1-22, od nr 23A do nr 23Z, od nr 31 do końca numeracji domów), Biedówko, Wojtkowizna. Członek komisji rewizyjnej.
Wieloletni sołtys sołectwa Klewki oraz działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Zdzisław Brodzik

Okręg wyborczy sołectw Stary Olsztyn i Trękus. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Sołtys sołectwa Stary Olsztyn, działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Przemysław Pasztaleniec

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Wielki. Wybrany w wyborach uzupełniających 20 maja 2016 r. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Strażak OSP Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim.

Informacje

- Dawid Kicki

Okręg wyborczy sołectw Silice i Patryki. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji rewizyjnej. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca.

Informacje

- Iwona Grzejdziak

Okręg wyborczy sołectw Butryny i Bałdzki Piec. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Emerytowany funkcjonariusz policji.

Informacje

- Marzena Wrycz-Rekowska

Okręg wyborczy sołectw Marcinkowo i Purdka. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Wieloletni pracownik socjalny GOPS Purda, sołtys sołectwa Marcinkowo.

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 10497
15 lutego 2018 11:55 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.
15 lutego 2018 11:55 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.
15 lutego 2018 11:52 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Zatrzymaj banner przewijany