Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

II sesja Rady Gminy Purda - 13 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2018- 2033.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu
jej poboru.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania osoby reprezentującej Gminę Purda
w Warmińskim Związku Gmin.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.

Posiedzenie wspólne komisji odbędzie się 10.12.2018 r. o godz. 16:00 w świetlicy
w Purdzie.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

I sesja Rady Gminy Purda

Komisarz Wyborczy w Olsztynie zwołał I sesje Rady Gminy Purda na 23.11.2018 r. godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie 12 B.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie przez radnego seniora I sesji Rady Gminy Purda.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Purda.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Purda.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Purda.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie I
Mariusz Paweł Stachowiak

Skład

radna, sołtys sołectwa Trękusek

Wiceprzewodnicząca Rady, sołtys sołectwa Przykop

radny, sołtys sołectwa Klewki

Przewodniczący Komisji Budżetu

radny, sołtys sołectwa Stary Olsztyn

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, sołtys sołectwa Prejłowo

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Przewodnicząca Rady

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

radna, sołtys sołectwa Klebark Wielki

radny, sołtys sołectwa Szczęsne

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Zawadzka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21438
04 grudnia 2018 12:23 Lucyna Kruszyńska - Dodanie nowej informacji.
26 listopada 2018 07:32 Iwona Zawadzka - Aktualizacja danych stanowiska: radny.
25 listopada 2018 17:05 Iwona Zawadzka - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, sołtys sołectwa Prejłowo.