Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

XXXIX sesja Rady Gminy Purda - 28.03.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 28 marca 2018 r. (środa) godz. 11:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.

4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Olsztyn porozumienia
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2018-2033.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2018 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Purda.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Purda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Purda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Purda.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Purda w 2018 roku”.

14. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Kierownika GOPS Purda.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały podtrzymującej stanowisko Rady Gminy Purda w sprawie bezzasadności skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.

16. Zapytania i interpelacje radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie sesji.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie się 26.03.2018 r. godz. 16:00 w świetlicy Purda.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 26.03.2018 r. godz. 14:00 w świetlicy Purda.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda - 12.03.2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Purda na dzień 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Purda na 2018 r.
3.Zakończenie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

XXXVII Sesja Rady Gminy Purda - 23.02.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.) zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 23 lutego 2018 r. (piątek) godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV i XXXVI sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Zgniłocha i Nowa Kaletka nad jeziorem Gim.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Purda
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Purda, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z tych placówek.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Purda i nadania jej statutu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Senioralnej Rady Gminy Purda oraz nadania jej statutu.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie skarg na Wójta Gminy Purda oraz Kierownika GOPS Purda.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji na rok 2018
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2018
15. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Gminy Purda za 2017 r.
16. Zapytania i interpelacje radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie sesji.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji odbędzie
się 20.02.2018 r. godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się 20.02.2018 r.
godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda
/-/ Jolanta Wilga

Skład

Przewodnicząca Rady

Informacje

Przewodnicząca Rady - Jolanta Wilga

Okręg wyborczy w Klewkach (od nr 23 do nr 30) Przewodnicząca rady gminy
Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji
Wieloletni pracownik sfery budżetowej, działacz społeczny. Wykształcenie wyższe – polityka samorządowa i regionalna

Wiceprzewodnicząca Rady

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady - Bożena Ślubowska

Okręgu wyborczy sołectw Nowa Wieś i Przykop,
Wiceprzewodnicząca rady
Członek komisji polityki społecznej i rodziny
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni nauczyciel i dyrektor ZSP w Nowej Wsi. Sołtys Sołectwa Przykop.

Informacje

- Aleksander Pepłowski

Okręg wyborczy sołectwa Giławy. Przewodniczący komisji rewizyjnej. Leśniczy z ponad 40-letnim stażem.

Informacje

- Andrzej Chojnowski

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Mały
Przewodniczący komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Przedstawiciel gminy w Warmińskim Związku Gmin. Od 15 lat przedsiębiorca w dziedzinie turystyki, rolnik od 30 lat.

Informacje

- Mieczysław Puzio

Okręg wyborczy sołectw Prejłowo i Pajtuny. Przewodniczący komisji polityki
społecznej i rodziny. Wieloletni pedagog szkolny.

Informacje

- Grzegorz Nosek

Okręg wyborczy sołectwa Purda. Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Zawodowo od 20 lat dyrektor francuskiej firmy Robin.

Informacje

- Alfred Studniak

Okręg wyborczy sołectw Zgniłocha, Nowa Kaletka i Chaberkowo. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Wieloletni radny, działacz sportowy.

Informacje

- Genowefa Brach

Okręg wyborczy sołectw Trękusek i Kaborno. Członek komisji rewizyjnej. Wieloletni działacz społeczny, Sołtys Sołectwa Trękusek.

Informacje

- Mariola Poko

Okręg wyborczy sołectw Szczęsne i Ostrzeszewo. Członek komisji rewizyjnej. Działacz społeczny. Członek Koła Gospodyń Wiejskich "Szczęściary".

Informacje

- Jerzy Pykało

Okręg wyborczy sołectwa Klewki (domy od nr. 1-22, od nr 23A do nr 23Z, od nr 31 do końca numeracji domów), Biedówko, Wojtkowizna. Członek komisji rewizyjnej.
Wieloletni sołtys sołectwa Klewki oraz działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Zdzisław Brodzik

Okręg wyborczy sołectw Stary Olsztyn i Trękus. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Sołtys sołectwa Stary Olsztyn, działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Przemysław Pasztaleniec

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Wielki. Wybrany w wyborach uzupełniających 20 maja 2016 r. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Strażak OSP Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim.

Informacje

- Dawid Kicki

Okręg wyborczy sołectw Silice i Patryki. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji rewizyjnej. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca.

Informacje

- Iwona Grzejdziak

Okręg wyborczy sołectw Butryny i Bałdzki Piec. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Emerytowany funkcjonariusz policji.

Informacje

- Marzena Wrycz-Rekowska

Okręg wyborczy sołectw Marcinkowo i Purdka. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Wieloletni pracownik socjalny GOPS Purda, sołtys sołectwa Marcinkowo.

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 12245
20 marca 2018 08:36 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Budżetu, Finansów, Infrastruktury, Rozwoju i Promocji.
20 marca 2018 08:34 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
20 marca 2018 08:30 Lucyna Kruszyńska - Aktualizacja informacji.
Zatrzymaj banner przewijany