Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

II sesja Rady Gminy Purda - 13 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 2018- 2033.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Purda na 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu
jej poboru.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania osoby reprezentującej Gminę Purda
w Warmińskim Związku Gmin.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Purda
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.

Posiedzenie wspólne komisji odbędzie się 10.12.2018 r. o godz. 16:00 w świetlicy
w Purdzie.


Przewodnicząca Rady Gminy Purda

/-/ Jolanta Wilga

I sesja Rady Gminy Purda

Komisarz Wyborczy w Olsztynie zwołał I sesje Rady Gminy Purda na 23.11.2018 r. godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie 12 B.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie przez radnego seniora I sesji Rady Gminy Purda.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Purda.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Purda.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Purda.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie I
Mariusz Paweł Stachowiak

Skład

Przewodnicząca Rady

Informacje

Przewodnicząca Rady - Jolanta Wilga

Okręg wyborczy w Klewkach (od nr 23 do nr 30) Przewodnicząca rady gminy
Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji
Wieloletni pracownik sfery budżetowej, działacz społeczny. Wykształcenie wyższe – polityka samorządowa i regionalna

Wiceprzewodnicząca Rady

Informacje

Wiceprzewodnicząca Rady - Bożena Ślubowska

Okręgu wyborczy sołectw Nowa Wieś i Przykop,
Wiceprzewodnicząca rady
Członek komisji polityki społecznej i rodziny
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni nauczyciel i dyrektor ZSP w Nowej Wsi. Sołtys Sołectwa Przykop.

Informacje

- Aleksander Pepłowski

Okręg wyborczy sołectwa Giławy. Przewodniczący komisji rewizyjnej. Leśniczy z ponad 40-letnim stażem.

Informacje

- Andrzej Chojnowski

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Mały
Przewodniczący komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Przedstawiciel gminy w Warmińskim Związku Gmin. Od 15 lat przedsiębiorca w dziedzinie turystyki, rolnik od 30 lat.

Informacje

- Mieczysław Puzio

Okręg wyborczy sołectw Prejłowo i Pajtuny. Przewodniczący komisji polityki
społecznej i rodziny. Wieloletni pedagog szkolny.

Informacje

- Grzegorz Nosek

Okręg wyborczy sołectwa Purda. Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej oraz członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Zawodowo od 20 lat dyrektor francuskiej firmy Robin.

Informacje

- Alfred Studniak

Okręg wyborczy sołectw Zgniłocha, Nowa Kaletka i Chaberkowo. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Wieloletni radny, działacz sportowy.

Informacje

- Genowefa Brach

Okręg wyborczy sołectw Trękusek i Kaborno. Członek komisji rewizyjnej. Wieloletni działacz społeczny, Sołtys Sołectwa Trękusek.

Informacje

- Mariola Poko

Okręg wyborczy sołectw Szczęsne i Ostrzeszewo. Członek komisji rewizyjnej. Działacz społeczny. Członek Koła Gospodyń Wiejskich "Szczęściary".

Informacje

- Jerzy Pykało

Okręg wyborczy sołectwa Klewki (domy od nr. 1-22, od nr 23A do nr 23Z, od nr 31 do końca numeracji domów), Biedówko, Wojtkowizna. Członek komisji rewizyjnej.
Wieloletni sołtys sołectwa Klewki oraz działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Zdzisław Brodzik

Okręg wyborczy sołectw Stary Olsztyn i Trękus. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Sołtys sołectwa Stary Olsztyn, działacz sportowy i społeczny.

Informacje

- Przemysław Pasztaleniec

Okręg wyborczy sołectwa Klebark Wielki. Wybrany w wyborach uzupełniających 20 maja 2016 r. Członek komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Strażak OSP Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim.

Informacje

- Dawid Kicki

Okręg wyborczy sołectw Silice i Patryki. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji rewizyjnej. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca.

Informacje

- Iwona Grzejdziak

Okręg wyborczy sołectw Butryny i Bałdzki Piec. Członek komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji budżetu, finansów, infrastruktury, rozwoju i promocji. Emerytowany funkcjonariusz policji.

Informacje

- Marzena Wrycz-Rekowska

Okręg wyborczy sołectw Marcinkowo i Purdka. Członek komisji polityki społecznej i rodziny. Wieloletni pracownik socjalny GOPS Purda, sołtys sołectwa Marcinkowo.

Komisje

Dokumenty

Akty prawne

Akty prawne

Majątek i Finanse

Emisja obligacji

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Program Opieki nad Zabytkami 2017-2020

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Zawadzka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2016 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21627
04 grudnia 2018 12:23 Lucyna Kruszyńska - Dodanie nowej informacji.
26 listopada 2018 07:32 Iwona Zawadzka - Aktualizacja danych stanowiska: radny.
25 listopada 2018 17:05 Iwona Zawadzka - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, sołtys sołectwa Prejłowo.